text.skipToContent text.skipToNavigation
W ramach naszych nowych aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa prosimy o zresetowanie hasła

WARUNKI OGÓLNE  

SKLEPU INTERNETOWEGO EMEA 

Niniejsze Warunki ogólne firmy Hexagon Manufacturing Intelligence dla sklepu internetowego EMEA („Warunki”) mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży towarów i/lub usług Klientowi przez Hexagon za pośrednictwem sklepu internetowego i będą stanowić integralną część każdej oferty lub Umowy.  W rozumieniu niniejszego dokumentu „Umowa” oznacza każdą umowę sprzedaży towarów i/lub usług zawartą między Hexagon a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego, wynikającą ze złożenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego i przyjęcia takiego zamówienia przez Hexagon.  Niniejsze Warunki stanowią wyłączną podstawę dostaw, działalności i świadczenia usług firmy Hexagon, nawet jeśli Hexagon nie sprzeciwia się wyraźnie sprzecznym warunkom zakupu.  Zamówienie przez Klienta towarów lub usług od firmy Hexagon w sklepie internetowym oznacza akceptację niniejszych Warunków.  Firma Hexagon niniejszym wyraźnie nie zgadza się na i odrzuca wszelkie dodatkowe lub odmienne warunki zawarte w jakimkolwiek zamówieniu Klienta (lub innym dokumencie wydanym przez Klienta).   

 

Niniejszy sklep internetowy oraz towary i usługi oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego są przeznaczone wyłącznie do użytku biznesowego, a nie do użytku konsumenckiego.  Osoba fizyczna korzystająca z konta sklepu internetowego i składająca zamówienia w imieniu Klienta oświadcza, że jest pracownikiem Klienta upoważnionym do działania w imieniu Klienta i związania Klienta Umową.     

 

Każda transakcja sprzedaży jest odrębną i niezależną Umową. 

 

 1. DODATKOWE DEFINICJE 

 1. Podmiot stowarzyszony oznacza, w odniesieniu do firmy Hexagon, każdy inny podmiot w ramach Grupy Hexagon.   

 1. Klient” oznacza jednoosobową działalność gospodarczą lub osobę prawną zamawiającą towary lub usługi za pośrednictwem sklepu internetowego.   

 1. Towary” oznaczają akcesoria, części zamienne, Oprogramowanie lub inne towary oferowane przez Hexagon za pośrednictwem Sklepu Internetowego.   

 1. Hexagon” lub „Sprzedawca” oznacza konkretny podmiot prawny Grupy Hexagon zawierający Umowę z Klientem, jak określono w załączonym tu Załączniku A lub w inny sposób wskazany w ofercie firmy Hexagon, potwierdzeniu zamówienia lub fakturze.   

 1. Sklep internetowy” oznacza sklep internetowy EMEA firmy Hexagon Manufacturing Intelligence pod adresem SHOP.HEXAGONMI.COM/EMEA (lub pod adresem URL zastępującym ten adres).    

 1. Strona” oznacza firmę Hexagon lub Klienta, a „Strony” oznaczają ich obu.   

 1. Usługi” oznaczają usługi oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego.   

 1. Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie dostarczone jako część towarów lub oferowane oddzielnie w ramach Umowy.  Oprogramowanie obejmuje oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie systemowe (w tym oprogramowanie sprzętowe) i wszelkie inne oprogramowanie dostarczane przez firmę Hexagon w ramach Umowy, a także wszelkie powiązane Podręczniki użytkownika udostępnione dla Oprogramowania.   

 1. Podręczniki użytkownika” oznaczają instrukcje instalacji lub obsługi, podręczniki użytkownika lub inną dokumentację użytkownika końcowego, jeśli taka istnieje, którą producent, programista lub licencjodawca udostępnia wraz z towarami.       

 

 1. ZAMÓWIENIA, KREDYTY, BŁĘDY 

 1. Przyjęcie zamówienia.  Firma Hexagon zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia każdego zamówienia złożonego przez Klienta.   Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia zawierające szczegóły zamówienia w wiadomości e-mail.  E-mailowe potwierdzenie wysłania towarów lub usług jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia Klienta.    

 1. Zakup i użytkowanie wyłącznie w kraju Klienta.  O ile firma Hexagon nie uzgodni inaczej, Klient może kupować towary i usługi za pośrednictwem sklepu internetowego wyłącznie do użytku w kraju, w którym Klient jest zarejestrowany w sklepie internetowym.          

 1. Kredyt.  Firma Hexagon zastrzega sobie prawo do zażądania przedpłaty (np. kartą kredytową).  Zatwierdzenie, modyfikacja lub zawieszenie kredytu zależy wyłącznie od uznania firmy Hexagon. W przypadku klientów, którzy płacą kartą kredytową, płatność zostanie pobrana w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

 1. Błędy pisarskie.  Firma Hexagon zastrzega sobie prawo do poprawiania błędów pisarskich w każdej wycenie, potwierdzeniu zamówienia lub innej dokumentacji Umowy.   

 

 1. CENA, PODATKI, INNE OPŁATY 

 1. Ceny są takie, jak podano w sklepie internetowym i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Ceny nie obejmują wszystkich obowiązujących podatków od wartości dodanej, sprzedaży, użytkowania, towarów i usług oraz innych podatków (oraz wszystkich obowiązujących taryf, ceł i podobnych opłat), a Klient jest odpowiedzialny za zapłacenie wszystkich takich podatków (innych niż podatki na podstawie dochodu netto firmy Hexagon), taryf, ceł i opłat (oraz wszelkich powiązanych kar i odsetek) płatnych w związku z Umową lub dostarczeniem towarów lub usług.  Jeśli Klient ubiega się o status zwolnienia podatkowego, musi przedstawić ważne zaświadczenie o zwolnieniu z podatku.   

 1. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie z firmą Hexagon, ceny nie obejmują również odpowiednich cen frachtu i przeładunku, wysyłki, dostawy, ubezpieczenia tranzytowego, transportu, przenoszenia, załadunku i rozładunku, instalacji, utylizacji materiałów opakowaniowych, zwrotu kosztów podróży ani innych dodatkowych opłat, za które odpowiada i które płaci Klient.    

 

 1. ZAPŁATA 

 1. Płatność jest wymagana, bez odliczeń i potrąceń, zgodnie z warunkami płatności określonymi w sklepie internetowym, potwierdzonymi e-mailami z potwierdzeniem zamówienia lub fakturą.   

 1. Firma Hexagon zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek od zaległych kwot w wysokości 8% rocznie powyżej odpowiedniej podstawowej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego (lub do maksymalnej kwoty dozwolonej przez obowiązujące prawo, jeśli jest niższa) od daty płatności określonej w Umowie do faktycznego uregulowania całej płatnośi.  Ponadto Klient zapłaci firmie Hexagon kwotę ryczałtową w wysokości czterdziestu (40) euro tytułem zwrotu kosztów windykacji. 

 

 1. WYSYŁKA I DOSTAWA.   

 1. Towary zostaną dostarczone EX WORKS (Incoterms 2010).  Firma Hexagon zastrzega sobie prawo do wyboru przewoźnika i trasy wysyłki.  Przewoźnik i numer śledzenia wysyłki towarów są zwykle podawane w e-mailu z potwierdzeniem wysyłki.  Firma Hexagon wystawi Klientowi faktury na obowiązujące opłaty za wysyłkę.  

 1. Wszelkie daty wysyłki i dostawy są jedynie datami szacunkowymi. Firma Hexagon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub wydatki poniesione przez Klienta, jeśli firma Hexagon nie dotrzyma harmonogramu dostaw.  Częściowe dostawy są przyjmowane i opłacane przez Klienta według cen i warunków Umowy.  Częściowe dostawy mogą być fakturowane oddzielnie.   

 1. Firma Hexagon zastrzega sobie prawo do tego, aby zamówienia Klienta były realizowane przez Podmioty stowarzyszone firmy Hexagon oraz zewnętrznych wykonawców i dostawców, w tym między innymi za pośrednictwem Podmiotów stowarzyszonych firmy Hexagon, m&h Inprocess Messtechnik GmbH w Niemczech.    

 

 1. RYZYKO UTRATY.   Ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów (i odpowiedzialności ubezpieczeniowej) przechodzi na Klienta w momencie (stosownie do przypadku) dostawy do lub odbioru z miejsca dostawy, chyba że z winy klienta dostawa nie zostanie zrealizowana, w którym to przypadku ryzyko utraty przechodzi na Klienta w momencie usiłowania realizacji dostawy. 

 

 1. INSPEKCJA I AKCEPTACJA. Klient niezwłocznie przeprowadza inspekcję wszystkich towarów po ich otrzymaniu.  Uznaje się, że Klient przyjął towary po: (i) dziesięciu (10) dniach od realizacji dostawy do Klienta, chyba że firma Hexagon otrzyma od Klienta pisemne powiadomienie o odrzuceniu z powodu niezgodności w ciągu tego dziesięciodniowego okresu; lub (ii) pierwszym komercyjnym użyciu, zależnie od tego co nastąpi pierwsze.  Jeśli firma Hexagon zostanie w odpowiednim czasie powiadomiona o wyraźnym odrzuceniu przez Klienta niezgodnych towarów, a firma Hexagon stwierdzi, że niezgodność jest objęta gwarancją, firma Hexagon według własnego uznania: (i) naprawi niezgodne towary, aby stały się zgodne; (ii) wymieni niezgodne towary na zgodne; lub (iii) zwróci kwoty zapłacone za towary Klientowi i zaakceptuje ich zwrot.  ŚRODKI ZARADCZE W TEJ SEKCJI SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI PRZYSŁUGUJĄCYMI KLIENTOWI I CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIRMY HEXAGON ZA DOSTAWĘ NIEZGODNYCH TOWARÓW.  

 

 1. ZWROT TOWARÓW.   

 1. Towary niezgodne zwracane zgodnie z sekcją 7 zostaną zwrócone zgodnie z instrukcjami firmy Hexagon.      

 1. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne, nieodwołalne, a wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.  W wyjątkowych przypadkach, gdy firma Hexagon, według własnego uznania, zaakceptuje zwrot towarów zgodnych, firma Hexagon zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej za takie przyjęte zwroty w wysokości do 30% wartości towarów lub 30,00 EUR, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.  Każdy taki przyjęty zwrot musi być w oryginalnym opakowaniu (lub odpowiedniku). Towary zostaną sprawdzone przez firmę Hexagon pod kątem wad i zużycia.   

 

 1. ZACHOWANIE PRAWA WŁASNOŚCI.  

 1. Zachowanie prawa własności.  Niezależnie od dostawy i przejścia ryzyka związanego z towarami lub jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy, w zakresie dozwolonym przez prawo prawo własności towarów zakupionych przez Klienta nie przejdzie na Klienta, dopóki firma Hexagon nie otrzyma w gotówce lub w rozliczeniu bankowym pełnej zapłaty ceny zakupu oraz wszelkich dodatkowych opłat, prowizji, kosztów i wydatków.  Do czasu, gdy prawo własności do takich towarów przejdzie na mocy niniejszego paragrafu: (a) Klient będzie przetrzymywał te towary jako powiernik firmy Hexagon i będzie przechowywał je oddzielnie od towarów Klienta i osób trzecich oraz odpowiednio przechowywał, chronił i ubezpieczał, ale będąc uprawnionym do odsprzedaży lub korzystania z towarów w ramach zwykłej działalności; (b) jeśli towary zostaną uszkodzone lub zniszczone na skutek ryzyka objętego ubezpieczeniem przed zapłaceniem za nie przez Klienta, Klient otrzyma wpływy z takiego ubezpieczenia jako powiernik firmy Hexagon; (c) jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie lub w całości, firma Hexagon będzie uprawniona, bez uszczerbku dla innych praw i środków zaradczych, w dowolnym momencie do zażądania od Klienta dostarczenia towarów firmie Hexagon, a jeśli Klient nie zrobi tego niezwłocznie, do wejścia do jakichkolwiek lokali Klienta lub osoby trzeciej, w których są przechowywane towary i oznaczyć je, zidentyfikować i odzyskać, a Klient udziela firmie Hexagon i jej przedstawicielom nieodwołalnego zezwolenia na wejście do dowolnych pomieszczeń Klienta w takich celach; oraz (d) Klient nie jest uprawniony do zastawiania lub obciążania w jakikolwiek sposób tytułem zabezpieczenia jakiegokolwiek zadłużenia żadnych towarów, które pozostają własnością firmy Hexagon, ale jeśli Klient to uczyni, wszystkie środki pieniężne należne firmie Hexagon od Klienta (bez uszczerbku dla innych praw lub środków zaradczych firmy Hexagon) stają się natychmiast wymagalne i płatne. W przypadku konieczności odnotowania zachowania prawa własności w publicznym rejestrze lub gdy ważność zachowania prawa własności w inny sposób wymaga współpracy Klienta, Klient wyraża zgodę na rejestrację zachowania prawa własności i bezwarunkowo upoważnia firmę Hexagon lub jej przedstawicieli prawnych do dokonania rejestracji, a Klient zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań w ramach współpracy.   

 1. Prawo własności oprogramowania.  Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień stanowiących inaczej, prawo własności oprogramowania zawsze pozostaje w posiadaniu firmy Hexagon, jej Podmiotów stowarzyszonych lub dostawców zewnętrznych (stosownie do przypadku).   

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Obowiązkiem Klienta jest przygotowanie, zainstalowanie i użytkowanie towarów w sposób bezpieczny i zgodny z prawem oraz zapewnienie wszelkich odpowiednich urządzeń, narzędzi i środków w celu ochrony całego personelu przed obrażeniami, które mogą wynikać ze sposobu w jaki Klient użytkuje, obsługuje, konfiguruje lub serwisuje towary. Zaleca się, aby Klient zapoznał się z odpowiednimi Podręcznikami użytkownika, normami bezpieczeństwa, przepisami i regulacjami. Klient będzie zawsze instalował i korzystał z towarów zgodnie z odpowiednimi Podręcznikami użytkownika, normami bezpieczeństwa, przepisami i regulacjami oraz ogólnymi standardami staranności. 

 

 1. PRAWA DO ZAWIESZENIA WYKONANIA UMOWY.  Jeśli Klient nie zapłaci w terminie dowolnej faktury lub w inny sposób naruszy Umowę, firma Hexagon może, bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków zaradczych dostępnych firmie Hexagon, zawiesić wykonanie Umowy do czasu naprawienia przez Klienta takiego naruszenia.  

 

 1. LICENCJA OPROGRAMOWANIA.   Jakiekolwiek odniesienia do „sprzedaży”, „sprzedawania” lub „zakupu” oprogramowania oznaczają sprzedaż lub zakup licencji na użytkowanie takiego oprogramowania; oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane.  Firma Hexagon, jej Podmioty stowarzyszone lub dostawcy zewnętrzni (stosownie do przypadku) zachowują własność wszystkich obowiązujących na świecie praw własności intelektualnej do oprogramowania, powiązanych Podręczników użytkownika i innych materiałów udostępnionych lub dostarczonych przez firmę Hexagon lub w jej imieniu, a także do wszelkich modyfikacji, ulepszeń lub innych bazujących na nich dzieł pochodnych.  Oprogramowanie i jego Podręczniki użytkownika podlegają warunkom stosownej umowy licencyjnej użytkownika końcowego/oprogramowania („EULA”) dołączonej do takiego oprogramowania lub w inny sposób udostępnionej przez firmę Hexagon, jej Podmioty stowarzyszone lub dostawców zewnętrznych.  W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między niniejszymi Warunkami a umową EULA w odniesieniu do przedmiotu konfliktu będą obowiązywały warunki odpowiedniej umowy EULA.  Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków zaradczych dostępnych firmie Hexagon na mocy umowy EULA, Hexagon może spowodować wcześniejsze wypowiedzenie licencji oprogramowania (i związanej z nią opieki posprzedażowej), jeśli Klient nie zapłaci w całości, w odpowiednim terminie, wszelkich obowiązujących opłat lub prowizji lub w inny sposób naruszy Umowę.  Oprogramowanie może być używane wyłącznie na komputerze lub urządzeniu, dla której zostało nabyte, chyba że firma Hexagon lub odpowiednia umowa EULA udzielają innych upoważnień.  Kopie niektórych umów EULA są dostępne pod adresem https://www.hexagonmi.com/en-US/about-us/terms-of-sale/terms-of-sale (lub pod adresem URL zastępującym ten adres).     

 

 1. UMOWY OPIEKI POSPRZEDAŻOWEJ. Jeśli Klient zakupi usługę opieki posprzedażowej aplikacji w ramach Umowy, w trakcie odpowiedniego okresu opieki posprzedażowej, chyba że uzgodniono inaczej, Klient będzie uprawniony do aktualizacji oprogramowania (jeśli takie istnieją) i zdalnych usług pomocy technicznej ogólnie dostępnych dla klientów końcowych oprogramowania objętego opieką posprzedażową, będących w podobnej lokalizacji.  Klient jest uprawniony do opieki posprzedażowej dla oprogramowania tylko w odniesieniu do tych funkcji oprogramowania, dla których Klient nabył usługę opieki posprzedażowej i ma aktualne prawo do opieki posprzedażowejOpieki posprzedażowa dla oprogramowania nie uprawnia Klienta do żadnej wersji, opcji, modułu lub przyszłego produktu, które firma Hexagon licencjonuje oddzielnie lub oferuje za dodatkową opłatą.  Pomoc techniczna jest ograniczona do uzasadnionej pomocy zdalnej w odpowiedzi na zapytania Klienta dotyczące pomocy technicznej z zakresu: (i) instalacji oprogramowania, (ii) błędów oprogramowania oraz (iii) ogólnych pytań dotyczących korzystania z funkcji oprogramowania.  Wsparcie techniczne nie obejmuje szkoleń, konsultacji, usług w siedzibie Klienta ani dostarczenia oceny inżynieryjnej dotyczącej konkretnej sytuacji Klienta.  Jeśli usługa opieki posprzedażowej dla oprogramowania wygaśnie (lub nie została pierwotnie nabyta), a Klient będzie chciał zakupić usługę opieki posprzedażowej dla oprogramowania, Klient zostanie obciążony dodatkowymi opłatami za opiekę posprzedażową dla oprogramowania w okresie, w którym oprogramowanie nie było objęte opieką posprzedażową, a także wszelkimi obowiązującymi opłatami za przywrócenie usługi, zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami firmy Hexagon.  Wszelkie aktualizacje, dodatki Service Pack lub nowe wersje oprogramowania udostępnione Klientowi w ramach opieki posprzedażowej dla oprogramowania będą podlegać warunkom podstawowej umowy EULA, chyba że towarzyszy im ich własna umowa EULA.  W zakresie, w jakim jakakolwiek usługa opieki posprzedażowej dla oprogramowania nabyta przez Klienta jest oferowana przez firmę Hexagon na podstawie odrębnych warunków Umowy opieki posprzedażowej dla oprogramowania („SMA ), takie warunki SMA będą obowiązywać w odniesieniu do jej przedmiotu.    

 

 1. WARUNKI SPECJALNE.  Niektóre oferty udostępniane Klientowi przez firmę Hexagon mogą podlegać dodatkowym lub odmiennym warunkom firmy Hexagon, jej Podmiotów stowarzyszonych lub dostawców zewnętrznych („Warunki specjalne”).  Takie Warunki specjalne mogą zostać przedstawione Klientowi przez firmę Hexagon lub mogą towarzyszyć ofercie, na przykład w postaci zawartej umowy EULA, warunków online, warunków w Podręcznikach użytkownika, dokumentacji lub plikach read-me.  Klient musi przestrzegać obowiązujących Warunków specjalnych (jeśli takie istnieją).  W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między niniejszymi Warunkami a Warunkami specjalnymi Warunki specjalne będą miały moc nadrzędną w odniesieniu do ich przedmiotu.            

 

Na przykład wszelkie oferty usług w chmurze HxGN SFx udostępniane przez firmę Hexagon podlegają warunkom Umowy o świadczenie usług w chmurze HxGN SFx (i związanym z nimi warunkom) dostępnym pod adresem https://www.hexagonmi.com/en-US/about-us/terms-of-sale/terms-of-sale (lub pod adresem URL zastępującym ten adres).  Oferty usług w chmurze HxGN SFx są oparte na subskrypcji.  Klienci zamawiający usługi w chmurze HxGN SFx lub uzyskujący do nich dostęp akceptują wówczas aktualną Umowę o świadczenie usług w chmurze HxGN SFx, a na żądanie niezwłocznie wypełniają powiązane warunki i formularze zgodnie z normami wymaganymi przez firmę Hexagon w przypadku ofert usług w chmurze HxGN SFx.   

 

 1. WARUNKI USŁUG DODATKOWYCH.   

 1. Świadczenie usług.  Firma Hexagon, według własnego uznania, wyznaczy personel do świadczenia usług i może świadczyć usługi za pośrednictwem przedstawicieli i podwykonawców będących osobami trzecimi. 

 1. Współpraca.Klient będzie współpracować w pełni i w dobrej wierze z firmą Hexagon przy świadczeniu usług, między innymi dostarczając lub uzyskując dla firmy Hexagon terminowo i bezpłatnie: (a) taki dostęp do lokali lub innych obiektów Klienta i możliwość korzystania z nich, jak jest to wymagane w uzasadniony sposób do świadczenia usług przez firmę Hexagon, jeżeli uzgodniono świadczenie usług w siedzibie klienta; (b) taki dostęp do sprzętu Klienta, oprogramowania, rysunków, modeli, części, danych, informacji lub narzędzi („Materiały klienta”) i możliwość korzystania z nich wymagane w uzasadniony sposób do świadczenia usług przez firmę Hexagon; (c) kompletne, dokładne i aktualne informacje, dane i informacje zwrotne wymagane w uzasadniony sposób do świadczenia usług; (d) wszystkie wymagane licencje i zgody w celu przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do usług w zakresie, w jakim takie licencje i zgody dotyczą działalności, lokali, personelu i/lub Materiałów klienta; (e) pełne informacje dotyczące wszelkich ograniczeń danych technicznych, w tym ograniczeń eksportowych, które mogą mieć wpływ na dobór personelu przez firmę Hexagon do świadczenia usług oraz (f) wszelkie produkty i inne zobowiązania Klienta wymagane do świadczenia usług.  Zobowiązania firmy Hexagon do świadczenia usług są uzależnione od wypełnienia przez Klienta jego zobowiązań.  Firma Hexagon nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe świadczenie lub opóźnienia w świadczeniu usług wynikające z opóźnień po stronie Klienta lub z nieprzestrzegania zobowiązań Klienta.  Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że świadcząc usługi, firma Hexagon ma prawo opierać swoje wnioski na dokładności i kompletności informacji, danych, materiałów i założeń dostarczonych przez Klienta lub w jego imieniu i polegać na nich, bez żadnego niezależnego dochodzenia lub weryfikacji.  Oprócz wszelkich innych dostępnych środków, firma Hexagon jest uprawniona do zwrotu kosztów i wydatków (takich jak koszty podróży, koszty anulowania i zmiany rezerwacji, bezproduktywne godziny pracy i inne koszty personelu oraz wydatki osób trzecich poniesione przez firmę Hexagon) wynikających z opóźnień lub zmian terminów spowodowanych przez Klienta.     

 1. Materiały szkoleniowe.  W przypadku gdy materiały szkoleniowe są dostarczane przez firmę Hexagon lub w jej imieniu, pod warunkiem ciągłego przestrzegania przez Klienta warunków Umowy oraz uiszczenia wszelkich obowiązujących opłat i należności, firma Hexagon udziela Klientowi niewyłącznego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, niezbywalnego zezwolenia na używanie takich materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku podczas wewnętrznego szkolenia pracowników Klienta, dla których szkolenie zostało zakupione, z zastrzeżeniem wszelkich innych warunków i ograniczeń określonych przez firmę Hexagon lub towarzyszących materiałom szkoleniowym. Jakiekolwiek dalsze użycie, takie jak kopiowanie, modyfikacja, dystrybucja, wykorzystanie dla celów marketingu i ujawnianie stronom trzecim, jest zabronione bez zgody firmy Hexagon 

 

 1. OGRANICZONE GWARANCJE I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.  

 1. W przypadku towarów (z wyłączeniem oprogramowania): O ile firma Hexagon nie uzgodniła inaczej na piśmie, Hexagon gwarantuje Klientowi, że zakupione towary będą wolne od wad produkcyjnych i materiałowych przez okres dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy. 

 1. Oprogramowanie.  Powyższe gwarancje nie dotyczą oprogramowania. O ile nie jest to wyraźnie określone w odpowiedniej umowie licencyjnej oprogramowania EULA, OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, „W JAKIM JEST”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI.   

 1. W przypadku usług: Firma Hexagon gwarantuje Klientowi, że usługi będą wykonywane w sposób profesjonalny zgodny z ogólnie przyjętą praktyką branżową. Niniejsza gwarancja wygasa po trzydziestu (30) dniach od daty wykonania odpowiednich Usług lub wygaśnięcia harmonogramu usług, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  Jedynym i wyłącznym obowiązkiem firmy Hexagon z tytułu naruszenia gwarancji będzie, według uznania firmy Hexagon, (a) podjęcie uzasadnionych gospodarczo starań w celu ponownego świadczenia usług w sposób zgodny z gwarancją lub (b) zwrócenie Klientowi opłat wniesionych przez Klienta firmie Hexagon za niezgodne usługi. Środki zaradcze określone w niniejszym ustępie są jedynymi i wyłącznymi środkami przysługującymi Klientowi w przypadku naruszenia gwarancji na mocy niniejszego ustępu.  NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, USŁUGI APLIKACJI, SZKOLENIA, PROGRAMOWANIE CZĘŚCI I USŁUGI POMIAROWE NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ GWARANCJĄ, WYRAŹNĄ ANI DOROZUMIANĄ, I SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SĄ. 

 1. Ograniczenia i wyłączenia.   

 1. Gwarancje są niezbywalne i nieprzenoszalne. Po upływie okresu gwarancji nie można składać żadnych roszczeń gwarancyjnych.  W odniesieniu do roszczeń gwarancyjnych prawidłowo zgłoszonych w okresie gwarancyjnym firma Hexagon według uznania wymieni lub naprawi bezpłatnie wszelkie towary, w których po zbadaniu przez firmę Hexagon stwierdzona zostanie wada produkcyjna lub materiałowa pod warunkiem, że na żądanie firmy Hexagon towary zostaną zwrócone do zakładu lub siedziby firmy Hexagon oraz pod warunkiem, że istnieje zadowalająca dokumentacja dowodząca, że towary zostały zainstalowane, użytkowane i konserwowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Podręcznikach użytkownika.  Wszystkie wymienione towary stają się własnością firmy Hexagon.  Powyższa gwarancja nie obejmuje ani nie ma zastosowania do: (i) towarów eksportowanych przez Klienta poza ostateczny kraj przeznaczenia (jak określono w Umowie lub powiązanych certyfikatach użytkownika końcowego) lub (ii) materiałów eksploatacyjnych, takich jak reflektory, żarówki, bezpieczniki, baterie i filtry; w obu przypadkach nie udziela się gwarancji.  

 1. Z powyższych gwarancji wyłączone są następujące warunki: (a) szkody spowodowane brakiem ciągłego zapewniania odpowiedniego środowiska instalacyjnego, zgodnie z Podręcznikami użytkownika lub zaleceniami producenta, w tym między innymi brakiem lub awarią odpowiedniej mocy elektrycznej, klimatyzacji lub kontroli wilgotności bądź izolacji drgań; (b) szkody spowodowane zastosowaniami innymi niż te, do których Produkt został zaprojektowany; c) szkody spowodowane wypadkiem lub katastrofą, które obejmują między innymi pożar, powódź, zalanie, transport, trzęsienie ziemi, wiatr i wyładowania atmosferyczne, zaniedbanie lub niewłaściwe użycie, lub modyfikacje, które obejmują wszelkie odstępstwa od projektu producenta oraz (d) szkody spowodowane pracami konserwacyjnymi lub naprawczymi niewykonanymi przez firmę Hexagon. 

 1. Powyższe gwarancje nie obejmują konserwacji zapobiegawczej ani planowanych wizyt w siedzibie klienta 

 1. Gwarancje innych firm.  Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień stanowiących inaczej, gwarancje zawarte w niniejszym paragrafie 16 nie mają zastosowania do towarów innych niż marki Hexagon Group („Towary stron trzecich”). Aby uzyskać informacje na temat zakresu gwarancji na Towary stron trzecich (w tym między innymi na wszelkie urządzenia peryferyjne wyprodukowane przez strony trzecie, takie jak komputery osobiste, drukarki, monitory komputerowe), należy zapoznać się z odpowiednimi warunkami gwarancji producenta dla użytkownika końcowego. FIRMA HEXAGON DOSTARCZA TOWARY STRON TRZECICH W STANIE, W JAKIM SĄ, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.   

 1. FIRMA HEXAGON NIE UDZIELA INNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, W TYM JAKIEKOLWIEK GWARANCJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PROJEKTU LUB STOSOWNOŚCI, JAKOŚCI USŁUG, JAK RÓWNIEŻ WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z USTAWY, Z MOCY PRAWA, Z PRZEBIEGU SPRZEDAŻY, ŚWIADCZENIA USŁUGI LUB ZWYCZAJU HANDLOWEGO.  ŚRODKI  ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ SEKCJI 16 SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI KLIENTOWI W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI.  FIRMA HEXAGON NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE JAKICHKOLWIEK TOWARÓW BĘDZIE NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW.  

 

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 1. ANI FIRMA HEXAGON, ANI JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ANI DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, KARNE LUB SZCZEGÓLNE; ZA STRATY W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM, UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODÓW, OSZCZĘDNOŚCI LUB DANYCH; ANI ZA PRZESTOJE LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z TOWARAMI, USŁUGAMI, INNYMI MATERIAŁAMI LUB UMOWĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST OPARTA NA UMOWIE (W TYM NARUSZENIU OŚWIADCZENIA LUB GWARANCJI), DELIKCIE (W TYM ZANIEDBANIU LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ) LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, NAWET JEŚLI FIRMA HEXAGON OTRZYMAŁA POWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD, I NAWET JEŚLI UWAŻA SIĘ, ŻE JAKAKOLWIEK GWARANCJA LUB JAKIKOLWIEK ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIŁY SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.  W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY HEXAGON LUB JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH BĄDŹ DOSTAWCÓW W ZWIĄZKU Z TOWARAMI, USŁUGAMI, INNYMI MATERIAŁAMI I UMOWĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY MA TO CHARAKTER UMOWNY, DELIKTOWY LUB INNY, NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNIE KWOTY RZECZYWISTEJ OTRZYMANEJ NA MOCY UMOWY ZA PRODUKT, CZĘŚĆ, USŁUGĘ LUB INNY MATERIAŁ, KTÓRY JEST PRZEDMIOTEM LUB BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANY Z PRZYCZYNĄ POWÓDZTWA.  ŻADNE ROSZCZENIE, NIEZALEŻNE OD FORMY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z UMOWĄ NIE MOŻE ZOSTAĆ WNIESIONE PRZEZ KLIENTA PÓŹNIEJ NIŻ JEDEN (1) ROK PO WYDARZENIU, KTÓRE BYŁO PRZYCZYNĄ POWÓDZTWA. W ZAKRESIE W JAKIM JAKIEKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OGRANICZA ZAKRES NINIEJSZEGO PUNKTU 17.1, UMOWA BĘDZIE INTERPRETOWANA W CELU ZGODNOŚCI Z TAKIM PRAWEM W SPOSÓB OGRANICZAJĄCY ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY HEXAGON I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH I DOSTAWCÓW W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. 

 1. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE OGRANICZA ANI NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI W JAKIEJKOLWIEK SPRAWIE W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY HEXAGON BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. 

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.  Umowa nie ceduje ani nie przenosi na Klienta żadnych praw własności intelektualnej. Firma Hexagon, jej podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni zachowują własność całej własności intelektualnej, którą posiadali przed zawarciem Umowy. Wszelka nowa własność intelektualna wymyślona lub stworzona przez firmę Hexagon lub jej Podmioty stowarzyszone lub w imieniu firmy Hexagon lub jej Podmiotów stowarzyszonych w ramach wykonywania Umowy stanowi wyłączną własność firmy Hexagon (lub jej Podmiotów stowarzyszonych, stosownie do przypadku). Klient nie będzie: (a) dekodować, dokonywać inżynierii wstecznej ani dekompilować towarów lub usług w całości lub w części, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo bez możliwości uchylenia na mocy Umowy; (b) reprodukować, kopiować, rozpowszechniać, tworzyć dzieł pochodnych bazujących na lub publicznie odtwarzać jakiejkolwiek własności intelektualnej firmy Hexagon lub jej Podmiotów stowarzyszonych („Własność intelektualna firmy Hexagon”) umieszczonej na nośniku materialnym (w tym między innymi jakimkolwiek oprogramowania lub materiałów szkoleniowych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hexagon; (c) obchodzić, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek środków technicznych lub urządzeń zabezpieczających Własność intelektualną firmy Hexagon; lub (d) w inny sposób uzyskiwać dostęp do Własności intelektualnej firmy Hexagon lub manipulować nią, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na piśmie przez firmę Hexagon.   

 

 1. ODSZKODOWANIE.  Klient niniejszym zgadza się bronić, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć firmę Hexagon, Podmioty stowarzyszone firmy Hexagon, dostawców, wykonawców i przedstawicieli (łącznie zwanychOdbiorcami odszkodowania”) z oraz wobec wszelkich roszczeń, żądań, procesów i przyczyn powództwa dotyczących uszkodzenia mienia, obrażenia ciała lub śmierci, a także wszelkich strat, kosztów, szkód i wydatków (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) związanych z towarami i/lub usługami, wynikającymi z: dokonanych przez Klienta modyfikacji lub zmian towarów lub usług w stosunku do stanu, w jakim zostały pierwotnie dostarczone; braku zakupu, zainstalowania, dostarczenia lub wdrożenia przez Klienta jakiejkolwiek części zabezpieczającej lub praktyki przyzjętej w branży (w tym między innymi blokady mechanicznej, elektrycznej lub programowej lub innego urządzenia zabezpieczającego) lub iii) niewłaściwego postępowania, zaniedbania, naruszenia prawa lub innej winy Klienta.  Klient ponadto zgadza się bronić, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć Odbiorców odszkodowania  z oraz wobec wszelkich roszczeń stron trzecich dotyczących Towarów lub danych Klienta. 

 

 1. WYPOWIEDZENIE.  Firma Hexagon może natychmiast zawiesić lub wypowiedzieć Umowę (lub dowolną jej część) z ważnego powodu, jeśli Klient (i) istotnie naruszy Umowę, w tym między innymi przez zaniechanie lub opóźnienie w dokonaniu płatności przez Klienta w wymaganym terminie lub spełnieniu jakichkolwiek warunków płatności lub (ii) jest niewypłacalny, dokonuje cesji na rzecz swoich wierzycieli, ma wyznaczonego syndyka lub powiernika na jakikolwiek części jego majątku albo występuje lub wystąpił z postępowaniem na podstawie jakichkolwiek przepisów dotyczących upadłości lub niewypłacalności. Klient pokryje wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez firmę Hexagon w związku z zawieszeniem, w tym między innymi koszty przywrócenia posiadania, pobierania opłat i koszty przechowywania w okresie zawieszenia. Okres obowiązywania zobowiązań firmy Hexagon zostanie przedłużony o okres rozsądnie niezbędny do przezwyciężenia skutków zawieszenia. Następujące sekcje niniejszych Warunków pozostają w mocy po rozwiązaniu lub anulowaniu Umowy: Sekcje 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 do 23, Załączniki A oraz wszelkie inne postanowienia, które ze względu na swój charakter mają nadal obowiązywać.   

 

 1. WYKORZYSTANIE INFORMACJI.  Klient zachowa w tajemnicy wszelkie niepubliczne informacje handlowe ujawnione Klientowi przez firmę Hexagon lub w jej imieniu i nie będzie ujawniał takich informacji osobom trzecim i nie będzie wykorzystywać żadnych takich informacji do celów innych niż uzgodnione przez Strony i w związku z Umową.  Klient zgadza się, że firma Hexagon może ujawniać informacje o Kliencie, w tym między innymi dane kontaktowe i informacje techniczne, Podmiotom stowarzyszonym firmy Hexagon oraz dostawcom, partnerom dystrybucyjnym i podwykonawcom, gdziekolwiek prowadzą działalność, w celu realizacji Umowy i dla dobra relacji biznesowych firmy Hexagon z Klientem.  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę Hexagon można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności online firmy Hexagon Manufacturing Intelligence, które może być co pewien czas aktualizowane, i jest dostępne pod adresem https://www.hexagonmi.com/en-US/about-us/privacy-policy (lub pod adresem URL zastępującym ten adres).)  Jeśli Klient przekaże firmie Hexagon lub Podmiotom stowarzyszonym firmy Hexagon informacje zwrotne, zalecenia lub sugestie dotyczące towarów lub usług („Informacje zwrotne”), wówczas firma Hexagon i jej Podmioty stowarzyszone mogą wykorzystywać takie Informacje zwrotne bez zobowiązań wobec Klienta, a Klient niniejszym nieodwołalnie udziela firmie Hexagon i jej Podmiotom stowarzyszonym wieczystego, nieodwołalnego, obowiązującego na całym świecie, podlegającego sublicencjonowaniu, nieodpłatnego prawa do korzystania i zezwolenia na korzystanie z tych Informacji zwrotnych.    

 

 1. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI HANDLOWYMIŚwiadczenie Usług przez firmę Hexagon w ramach Umowy jest uzależnione od wydania jakiejkolwiek wymaganej licencji eksportowej lub innych niezbędnych zezwoleń lub wymogów państwowych.  Firma Hexagon ma prawo do wypowiedzenia dowolnej Umowy bez ponoszenia odpowiedzialności, jeśli firma Hexagon stwierdzi, że taka sprzedaż, eksport lub dostawa może naruszać obowiązujące prawo lub że niezbędne państwowe zezwolenie może nie zostać udzielone.  Wypowiedzenie nie wpłynie na prawo firmy Hexagon do odzyskania ceny Umowy za wszelkie nieopłacone towary lub usługi już dostarczone.  Klient będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów celnych oraz dotyczących kontroli eksportu i sankcji.  Klient nie będzie przeładowywać, reeksportować, przekierowywać ani kierować towarów lub usług (lub jakichkolwiek powiązanych danych technicznych) do innych lokalizacji docelowych niż do ostatecznego kraju przeznaczenia zadeklarowanego przez Klienta i określonego jako ostateczny kraj przeznaczenia w Umowie. Klient oświadcza i gwarantuje, że: (i) nie jest obywatelem Kuby, Iranu, Syrii, Korei Północnej ani regionu Krymu i nie znajduje się na ich terytorium; (ii) nie figuruje na żadnych listach podmiotów objętych ograniczeniami rządowymi w UE, USA ani na innych tego typu listach, (iii) nie będzie korzystał z towarów lub usług (ani żadnych powiązanych danych technicznych) w związku z jakimkolwiek zastrzeżonym zastosowaniem końcowym, chyba że na podstawie odpowiednich przepisów dotyczących kontroli eksportu otrzyma odpowiednie zezwolenie.  Klient zabezpieczy i zwolni firmę Hexagon i Podmioty stowarzyszone firmy Hexagon z odpowiedzialności z i wobec wszelkich roszczeń, działań, postępowań, kar, strat, zobowiązań, kosztów i szkód wynikających z nieprzestrzegania lub związanych z nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień niniejszej Sekcji.    

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Całość porozumienia.  Umowa stanowi całość porozumienia między firmą Hexagon a Klientem w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy lub oświadczenia, pisemne lub ustne, w odniesieniu do tego przedmiotu. Umowa nie może być modyfikowana z wyjątkiem formy pisemnej podpisanej przez upoważnionych przedstawicieli Stron lub w inny sposób dozwolony w niniejszej Umowie.   

 1. Brak zrzeczenia się.  Firma Hexagon będzie korzystać ze wszystkich praw i środków zaradczych przewidzianych przez prawo lub zasady słuszności.  Niewykonanie lub niezastrzeżenie przez firmę Hexagon któregokolwiek prawa lub środka zaradczego nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego. 

 1. Rozdzielność postanowień.  Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków jest w jakimkolwiek stopniu niezgodny z prawem, w inny sposób nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania, taki warunek zostanie wyłączony w zakresie takiej nieważności lub niewykonalności; wszystkie inne warunki pozostają w pełnej mocy i w zakresie, w jakim jest to dozwolone i możliwe, nieważny lub niewykonalny warunek zostanie uznany za zastąpiony przez warunek ważny i wykonalny, który jest najbliższy intencji takiego nieważnego lub niewykonalnego warunku. 

 1. Siła wyższa. Ani firma Hexagon, ani jej Podmioty stowarzyszone lub dostawcy nie będą odpowiedzialni za opóźnienie lub niewykonanie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy z przyczyn znajdujących się poza ich uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi wojny; aktów terrorystycznych; zamieszek; epidemii; protestów pracowniczych; niedoboru surowców; pożarów; powodzi; trzęsienia ziemi; działań lub zaniedbań przewoźników publicznych lub dostawców; przepisów prawa, ustaw, rozporządzeń, embarga lub nakazów; lub z jakichkolwiek innych przyczyn lub okoliczności niepodlegających racjonalnej kontroli.  

 1. Przeniesienie.  Umowa będzie obowiązywać z korzyścią dla Stron niniejszej Umowy oraz ich odpowiednich następców i dozwolonych cesjonariuszy i będzie dla nich wiążąca.  Klient nie może zbyć ani przenieść, z mocy prawa lub w inny sposób, Umowy (ani jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hexagon. Wszelkie próby zbywania lub przenoszenia z naruszeniem powyższego będą nieważne.  Firma Hexagon może swobodnie przenosić lub w inny sposób zbywać wszystkie lub niektóre ze swoich praw, delegować lub w inny sposób przenosić wszystkie lub niektóre ze swoich zobowiązań lub świadczeń wynikających z Umowy bez zgody Klienta. 

 1. Podpisy elektroniczne.  Podpisane kopie Umowy przesłane faksem, pocztą elektroniczną w formacie .pdf lub w innej niezawodnej formie elektronicznej będą miały taką samą moc, jak fizycznie dostarczony dokument papierowy opatrzony oryginalnym podpisem.  Strony uzgadniają, że podpisy elektroniczne mogą być używane i będą traktowane pod względem ważności, wykonalności oraz dopuszczalności tak samo jak podpisy własnoręczne.   

 1. Powiadomienia.  Powiadomienia wymagane Umową muszą mieć formę pisemną.  Powiadomienia zaczynają obowiązywać z chwilą ich otrzymania.    

 1. Obowiązujący język. W przypadku tłumaczenia niniejszych Warunków na język inny niż angielski i wystąpienia sprzeczności obowiązuje wersja w języku angielskim.   

 1. Obowiązujące prawo; Jurysdykcja.  Niniejsze Warunki i wszelkie spory wynikające z nich lub w związku z niniejszymi Warunkami (i Umową) podlegają prawu właściwemu wskazanemu w Załączniku A poniżej, bez odniesienia do zasad rozstrzygania kolizji systemów prawnych i z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.  Klient zgadza się poddać wyłącznej jurysdykcji i właściwości miejscowej jurysdykcji podanej w Załączniku A poniżej w przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych.  Niezależnie od powyższego lub jakichkolwiek innych postanowień, firma Hexagon ma prawo do wniesienia roszczeń do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji w celu wyegzekwowania wszelkich praw do płatności, praw własności intelektualnej i/lub ochrony wszelkich informacji poufnych.   

Załącznik A 

 

Jeśli lokalizacja Klienta to: 

Osoba prawna z Grupy Hexagon („Hexagon”) lub („Sprzedawca”) oznacza:  

Wybór prawa/jurysdykcji to: 

Austria 

Hexagon Metrology GmbH 

Brown Boveri Strasse 8  

Wiener Neudorf 

2351 Austria 

Sądy w Monachium, Niemcy 

 

 

Republika Czeska 

Hexagon Metrology S.r.o. 

Litvínovská 609/3  

Praga 9 - Prosek 

190 00 Republika Czeska 

Republika Czeska 

Wielka Brytania i Irlandia  

Hexagon Metrology Limited 

Metrology House, Halesfield 13 

Shropshire 

Telford 

TF7 4PL Anglia 

Sądy w Londynie, Wielka Brytania 

Finlandia 

Hexagon Metrology Oy 

Atomitie 5 B 1. Krs 

Helsinki 

00370 Finlandia 

Finlandia 

Francja 

Hexagon Metrology SAS 

Immeuble Le Viking - 32 Avenue de la Baltique 

Courtaboeuf 

91978 France 

Sądy w Paryżu, Francja 

 

Niemcy 

Hexagon Metrology GmbH 

Siegmund-Hiepe-Str. 6 - 12 

Wetzlar 

35578 Niemcy 

Numer rejestracyjny firmy: HRB 1201 

Sądy w Monachium, Niemcy 

 

Węgry 

Hexagon Metrology Kft. 

Nádorliget utca 7. C. ép. fszt. 3 - 4. 

Budapeszt 

1117 Węgry 

Węgry 

Włochy, Bułgaria i Grecja  

Hexagon Metrology SpA 

Strada del Portone 113 

Grugliasco (Turyn) 

10095 Włochy  

Sądy w Turynie, Włochy 

 

Belgia, Holandia i Luksemburg 

Hexagon Metrology BV 

Van Elderenlaan 

Waalre 

5581 WJ Holandia 

Holandia 

Polska i kraje bałtyckie 

Hexagon Metrology Sp. Z o.o.  

Ul. Ciepłownicza 23 

Kraków 

31-574 Polska 

Polska 

Serbia 

Przedstawicielstwo Hexagon Metrology SPA Kragujevac 

Sestre Janjić 6 

wewnątrz uniwersytetu Kragujevac 

Kragujevac 

34000 Republika Serbii 

Serbia 

Rumunia 

Hexagon Manufacturing Intelligence Romania SRL 

Gheorghe Ionescu Sisesti Ave Nr. 221-223  

podziemie, parter, 1 piętro. Dystrykt 1 

Bukareszt 

13822 Rumunia 

Rumunia 

Słowacja 

Hexagon Metrology sro, oddział 

Tuhovská 10722/29 

Bratysława - Vajnory 

831 06 Słowacja 

Słowacja 

Słowenia i Chorwacja  

Hexagon Metrology SPA, podružnica v Sloveniji 

Sentjanzpri Dravogradu 75 

Sentjanz pri Dravogradu 

2373 Słowenia 

Słowenia  

Hiszpania i Portugalia 

Hexagon Metrology SA 

Parc Tecnològic del Vallès 

C/ Dels Sabaters, 5 

Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 

8290 Hiszpania 

Sądy w Barcelonie, Hiszpania 

 

Szwecja, Dania i Norwegia  

Hexagon Metrology Nordic AB 

Filaratan 3 

Eskilstuna 

632 29 Szwecja 

Sądy w Sztokholmie, Szwecja 

 

Szwajcaria 

Hexagon Metrology SA (Szwajcaria) <