text.skipToContent text.skipToNavigation
In het kader van onze nieuwe beveiligingsupgrades vragen we u uw wachtwoord opnieuw in te stellen

Algemene voorwaarden

voor de EMEA-onlineshop

Shop.hexagonmi.com/emeA

Deze algemene voorwaarden van Hexagon Manufacturing Intelligence voor de EMEA-onlineshop (hierna Voorwaarden) zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop via de Onlineshop van goederen en/of diensten door Hexagon aan de klant en vormen een integraal onderdeel van een offerte of contract.  In deze context betekent Contract ieder contract voor de verkoop van goederen en/of diensten tussen Hexagon en de klant via de Onlineshop, als de klant via de Onlineshop een bestelling plaatst en Hexagon de betreffende bestelling accepteert.  Deze voorwaarden vormen de enige basis voor leveringen, prestaties en diensten door Hexagon, ook als Hexagon niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen eventuele tegenstrijdige aankoopvoorwaarden.  Als de klant in de Onlineshop goederen of diensten bij Hexagon bestelt, dan gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.  Hierbij verwerpt Hexagon uitdrukkelijk eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden in een inkooporder van de klant (of een ander door de klant verstrekt document) en wijst deze af. 

De Onlineshop en goederen en diensten via de Onlineshop zijn uitsluitend voor zakelijk gebruik en niet voor gebruik door consumenten.  De persoon die het Onlineshop-account gebruikt en namens de klant bestelt, verklaart dat hij/zij als werknemer van de klant bevoegd is om namens de klant te handelen en de klant aan het Contract te binden.   

Elke verkooptransactie wordt beschouwd als een afzonderlijk en onafhankelijk contract.

 1. AANVULLENDE DEFINITIES
  1. Gelieerde onderneming betekent met betrekking tot Hexagon een andere entiteit binnen de Hexagon Group. 
  2. Klant is de eenmanszaak of rechtspersoon die via de Onlineshop goederen of diensten bestelt. 
  3. Goederen zijn toebehoren, reserveonderdelen, software of andere goederen die Hexagon via de Onlineshop aanbiedt. 
  4. Hexagon of de verkoper heeft betrekking op de specifieke rechtspersoon van de Hexagon Group die het Contract met de klant aangaat, zoals aangegeven in bijlage A, of zoals anderszins aangegeven in de offerte, orderbevestiging of factuur van Hexagon. 
  5. Onlineshop is de Hexagon Manufacturing Intelligence EMEA-onlineshop op SHOP.HEXAGONMI.COM/EMEA (of vervolg-URL).  
  6. Partij heeft betrekking op Hexagon of de klant en partijen op beide. 
  7. Diensten zijn via de Onlineshop aangeboden diensten. 
  8. Software is software die wordt geleverd als onderdeel van goederen of afzonderlijk onder contract wordt aangeboden.  Software omvat applicatiesoftware, systeemsoftware (inclusief firmware) en alle andere software die Hexagon krachtens het contract levert, evenals gerelateerde gebruikershandleidingen die voor de software beschikbaar zijn. 
  9. Gebruikershandleidingen zijn eventuele installatie- of bedieningshandleidingen, gebruikershandleidingen of andere eindgebruikersdocumentatie, die de fabrikant, ontwikkelaar of licentiegever over het algemeen bij goederen beschikbaar stelt.     

 1. BESTELLINGEN, KREDIET EN FOUTEN
  1. Acceptatie bestelling.  Hexagon behoudt zich het recht voor om een door de klant geplaatste bestelling te accepteren dan wel te weigeren.   De klant ontvangt per e-mail een orderbevestiging met daarin de gegevens van de bestelling.  E-mailbevestiging van verzending van goederen of diensten betekent dat de bestelling van de klant is geaccepteerd.  
  2. Alleen binnenlandse aankoop en gebruik.  Tenzij anders door Hexagon overeengekomen, mag de klant alleen goederen en diensten via de Onlineshop kopen voor gebruik in het land waar de klant volgens de Onlineshop is geregistreerd.        
  3. Krediet  Hexagon behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling te vragen (bijv. creditcard).  Kredietgoedkeuring, -wijziging of -opschorting vindt plaats naar het oordeel van Hexagon. Voor klanten die met een creditcard betalen, wordt de betaling binnen 24 uur na ontvangst van de e-mail met de orderbevestiging afgeschreven.
  4. Administratieve fouten  Hexagon behoudt zich het recht voor om administratieve fouten in offertes, orderbevestigingen of andere contractdocumentatie te corrigeren. 

 1. PRIJS, BELASTINGEN EN ANDERE KOSTEN
  1. De prijzen staan vermeld in de Onlineshop en kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd. De prijzen zijn exclusief toepasselijke belastingen op toegevoegde waarde van verkoop, gebruik, goederen en diensten en andere belastingen (en alle toepasselijke heffingen, douanerechten en soortgelijke kosten), en de klant is verantwoordelijk voor de betaling van deze belastingen (uitgezonderd belastingen op basis van het netto-inkomen van Hexagon), heffingen, rechten en lasten (en eventuele gerelateerde boetes en rente) in verband met het contract of de levering van goederen of diensten.  Als de klant de status van belastingvrijstelling claimt, moet de klant een geldig certificaat voor belastingvrijstelling overleggen. 
  2. Tenzij schriftelijk door Hexagon anders overeengekomen, zijn de prijzen tevens exclusief de van toepassing zijnde vracht- en afhandelingskosten, verzending, levering, doorvoerverzekering, transport, verplaatsing, laden en lossen, installatie, afvoer van verpakkingsmateriaal, reiskostenvergoeding of andere incidentele kosten, die onder de verantwoordelijkheid vallen van en betaald worden door de klant.  

 1. BETALING
  1. Betaling is zonder aftrek of verrekening verschuldigd volgens de betalingsvoorwaarden uiteengezet in de Onlineshop, zoals bevestigd in de orderbevestiging per e-mail of de factuur. 
  2. Hexagon behoudt zich het recht voor om rente in rekening te brengen over achterstallige bedragen tegen een tarief van 8% per jaar bovenop de relevante basisrentevoet van de Europese Centrale Bank (of het maximale bedrag dat binnen de geldende wetgeving is toegestaan, indien lager) vanaf de contractuele betaaldatum tot de feitelijke betaling volledig is afgerond.  Daarnaast betaalt de klant aan Hexagon een forfaitair bedrag van veertig (40) euro als vergoeding van invorderingskosten.

 1. Verzending en levering 
  1. Levering geschiedt af fabriek (EX WORKS, Incoterms 2010).  De keuze van de vervoerder en de verzendroute is aan Hexagon.  De vervoerder en het trackingnummer voor verzending van de goederen worden doorgaans vermeld in de e-mail voor de bevestiging van de verzending.  Hexagon brengt de van toepassing zijnde verzendkosten bij de klant in rekening.
  2. Verzend- en leverdatum worden geschat. Hexagon is niet aansprakelijk voor verlies of kosten voor de klant als Hexagon niet volgens schema levert.  De klant gaat akkoord met deelleveringen en betaalt deze volgens de prijzen en voorwaarden in het contract.  Deelleveringen kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. 
  3. Hexagon behoudt zich het recht voor om bestellingen van klanten te laten uitvoeren door aan Hexagon gelieerde ondernemingen en externe contractanten en leveranciers, inclusief maar niet beperkt tot via de aan Hexagon gelieerde onderneming m & h Inprocess Messtechnik GmbH in Duitsland.  

 1. RISICO VAN VERLIES   Het risico van schade aan of verlies van goederen (en de verantwoordelijkheid voor het verzekeren) gaat over op de klant ten tijde van levering aan of ophalen bij (indien van toepassing) de afleverlocatie, tenzij de klant de levering ten onrechte niet in ontvangst neemt, in welk geval het risico op verlies op de klant overgaat ten tijde van de levering.

 1. Inspectie en acceptatieDe klant inspecteert de goederen onmiddellijk na ontvangst.  De klant wordt geacht de goederen te hebben geaccepteerd: (i) tien (10) dagen na levering aan de klant, tenzij Hexagon binnen deze periode van tien dagen een schriftelijke kennisgeving van weigering wegens niet-conformiteit ontvangt van de klant of (ii) bij het eerste commerciële gebruik, wat zich het eerst voordoet.  Als Hexagon tijdig op de hoogte wordt gebracht van de uitdrukkelijke weigering door de klant van niet-conforme goederen en Hexagon vaststelt dat de niet-conformiteit onder de garantie valt, dan zal Hexagon naar eigen keuze ofwel (i) niet-conforme goederen repareren zodat deze wel conform zijn, (ii) niet-conforme goederen vervangen door conforme goederen ofwel (iii) voor de goederen betaalde bedragen aan de klant crediteren of terugbetalen en akkoord gaan met retourzending.  DE RECHTSMIDDELEN IN DIT ARTIKEL SLUITEN RECHTSMIDDELEN VAN DE KLANT UIT; BIJ LEVERING VAN NIET-CONFORME GOEDEREN IS HEXAGON VOLLEDIG AANSPRAKELIJK.

 1. RETOURZENDING VAN GOEDEREN 
  1. Retourzending van niet-conforme goederen volgens artikel 7 vindt plaats volgens de aanwijzingen van Hexagon.    
  2. Alle verkopen zijn definitief en onherroepelijk, en betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.  Als Hexagon bij uitzondering naar eigen inzicht akkoord gaat met retourzending van conforme goederen, behoudt Hexagon zich het recht voor om daarvoor een verwerkingstoeslag in rekening te brengen van maximaal 30% van de waarde van de goederen of 30 euro, wat het hoogste bedrag is.  Geaccepteerde retourzendingen moeten voorzien zijn van de originele (of een gelijkwaardige) verpakking. De goederen worden door Hexagon geïnspecteerd op gebreken en slijtage. 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. Eigendomsvoorbehoud  Niettegenstaande levering en risico-overdracht van de goederen, of andere bepalingen in het contract, voor zover wettelijk toegestaan, gaat het eigendomsrecht op goederen die de klant heeft gekocht, pas over op de klant zodra Hexagon een contante of bevestigde girale betaling heeft ontvangen van de volledige aankoopprijs en alle bijkomende vergoedingen, lasten, kosten en uitgaven.  Tot het moment waarop het eigendomsrecht op goederen overgaat krachtens deze paragraaf: (a) houdt de klant de goederen aan als zaakwaarnemer van Hexagon en houdt deze de goederen gescheiden van de eigen goederen en de goederen van derden, naar behoren opgeslagen, beschermd en verzekerd, maar de klant heeft wel het recht om de goederen door te verkopen of te gebruiken in diens normale bedrijfsvoering, (b) ontvangt de klant als trustee voor Hexagon een vergoeding van de verzekering als goederen beschadigd of vernietigd worden door een verzekerd risico voordat deze door de klant zijn betaald, (c) heeft Hexagon onverminderd andere rechten en rechtsmiddelen het recht om, indien betaling niet tijdig of volledig plaatsvindt, te allen tijde van de klant te verlangen dat deze de goederen aan Hexagon terugzendt en, indien de klant dit niet onmiddellijk doet, om het bedrijfsterrein van de klant of derden te betreden waar de goederen zijn opgeslagen en de goederen te markeren, te identificeren en terug te nemen, en de klant geeft Hexagon en zijn agenten onherroepelijk toestemming om voor dergelijke doeleinden het bedrijfsterrein van de klant te betreden en (d) heeft de klant niet het recht om goederen die eigendom blijven van Hexagon te verpanden of op enige wijze voor een schuld als waarborg te gebruiken voor een schuld, maar als de klant dit doet, zijn alle bedragen die de klant aan Hexagon verschuldigd is (onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen van Hexagon) onmiddellijk opeisbaar. Mocht het nodig zijn om het eigendomsvoorbehoud in een openbaar register op te nemen of indien de geldigheid van het eigendomsvoorbehoud anderszins de medewerking van de klant vereist, dan geeft de klant toestemming voor registratie van het eigendomsvoorbehoud en geeft hij/zij Hexagon of zijn wettelijke vertegenwoordigers onvoorwaardelijke toestemming om de registratie ten uitvoer te brengen en gaat akkoord met eventueel benodigde medewerking. 
  2. Eigendom van software  Niettegenstaande andere bepalingen elders, berust het eigendomsrecht op de software te allen tijde bij Hexagon, zijn gelieerde ondernemingen of externe leveranciers (indien van toepassing). 

 1. Veiligheid en gezondheid op het werkDe klant is verantwoordelijk voor het veilig en wettelijk voorbereiden, installeren en gebruiken van goederen en voor het verstrekken van de juiste hulpmiddelen, gereedschappen en middelen ter bescherming van het personeel tegen lichamelijk letsel als gevolg van het specifieke gebruik, de bediening, de installatie of het onderhoud door de klant van de goederen. De klant wordt geadviseerd om de toepasselijke gebruikershandleidingen, veiligheidsnormen, wet- en regelgeving te raadplegen. De klant moet de goederen te allen tijde installeren en gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke gebruikershandleidingen, veiligheidsnormen, wet- en regelgeving en de gebruikelijke zorgvuldigheidsnormen.

 1. RECHTEN OM PRESTATIES OP TE SCHORTEN  Als de klant een factuur niet tijdig betaalt of anderszins het contract schendt, kan Hexagon zonder verlies van andere rechten of rechtsmiddelen waarover Hexagon beschikt, zijn prestaties opschorten totdat de klant de schending heeft gecorrigeerd.

 1. SOFTWARELICENTIE   Verwijzingen naar de 'verkoop', 'verkopen' of 'inkoop' van software betreffen de verkoop of aankoop van een licentie voor het gebruik van dergelijke software; software wordt in licentie gegeven en niet verkocht.  Hexagon, zijn gelieerde ondernemingen of externe leveranciers (indien van toepassing) behouden het eigendom van alle mondiale intellectuele eigendomsrechten op de software, gerelateerde gebruikershandleidingen en andere door of namens Hexagon beschikbaar gestelde of geleverde materialen en alle wijzigingen, verbeteringen of andere afgeleide werken daarvan.  Software en de bijbehorende gebruikershandleidingen zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de geldende eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA) die bij die software wordt geleverd of die anderszins door Hexagon, zijn gelieerde ondernemingen of externe leveranciers beschikbaar is gesteld.  In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de EULA, hebben de voorwaarden van de geldende EULA voorrang met betrekking tot het desbetreffende onderwerp.  Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel waarover Hexagon onder de EULA beschikt, kan Hexagon de softwarelicenties (en gerelateerd onderhoud) vroegtijdig beëindigen als de klant op de vervaldag nog niet alle van toepassing zijnde vergoedingen of kosten heeft betaald of anderszins het contract schendt.  Software mag alleen worden gebruikt op de computer of machine waarvoor deze is aangeschaft, tenzij anders geautoriseerd door Hexagon of de geldende EULA.  Kopieën van bepaalde EULA's voor software zijn beschikbaar op https://www.hexagonmi.com/en-US/about-us/terms-of-sale/terms-of-sale (of opvolger-URL).   

 1. Software-onderhoudsovereenkomstenIndien de klant op grond van het contract onderhoud inhuurt voor een softwaretoepassing, heeft de klant gedurende de desbetreffende onderhoudsperiode, tenzij anders overeengekomen, recht op updates voor softwareonderhoud (indien aanwezig) en technische ondersteuningsdiensten op afstand die in vergelijkbare situaties algemeen beschikbaar worden gesteld aan eindgebruikers van de software met onderhoud.  De klant heeft alleen recht op softwareonderhoud voor die functies van de softwareapplicatie waarvoor de klant onderhoud heeft gekocht en waarop deze op dat moment recht heeft.  Softwareonderhoud geeft de klant geen recht op een nieuwe versie, optie, module of toekomstig product, waarvoor Hexagon afzonderlijk een licentie uitgeeft of extra vergoeding vraagt.  Technische ondersteuning is beperkt tot redelijke hulp op afstand bij vragen van de klant over technische ondersteuning met betrekking tot: (i) software-installatie, (ii) softwarefouten en (iii) algemene vragen over het gebruik van softwarefuncties.  Technische ondersteuning omvat geen training, advies, dienstverlening op locatie of het geven van een technisch oordeel over een klantspecifieke situatie.  Indien softwareonderhoud vervalt (of niet in eerste instantie is gekocht) en de klant softwareonderhoud wenst aan te schaffen, wordt de klant aanvullende kosten voor achterstallig onderhoud in rekening gebracht voor de periode dat de software niet werd onderhouden, evenals eventuele van toepassing zijnde herstelkosten volgens het op dat moment geldende beleid van Hexagon.  Alle updates, servicepacks of nieuwe releases van de software die via softwareonderhoud aan de klant ter beschikking worden gesteld, vallen onder de bepalingen en voorwaarden van de onderliggende EULA, tenzij ze een eigen EULA hebben.  Voor zover door de klant aangeschaft softwareonderhoud door Hexagon wordt aangeboden onder afzonderlijke voorwaarden in de overeenkomst voor softwareonderhoud (SMA), hebben die SMA-voorwaarden voorrang met betrekking tot het desbetreffende onderwerp.  

 1. BIJZONDERE VOORWAARDEN  Bepaalde aanbiedingen door Hexagon aan de klant kunnen onderhevig zijn aan aanvullende of andere voorwaarden van Hexagon, zijn gelieerde ondernemingen of externe leveranciers (speciale voorwaarden).  Deze speciale voorwaarden kunnen door Hexagon aan de klant worden gepresenteerd of bij het aanbod worden meegeleverd, bijvoorbeeld in de vorm van een ingesloten EULA, online-voorwaarden of voorwaarden in gebruikershandleidingen, documentatie of leesmij-bestanden.  De klant neemt de (eventuele) geldende speciale voorwaarden in acht.  In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de speciale voorwaarden, hebben de speciale voorwaarden voorrang met betrekking tot het desbetreffende onderwerp.           

Een voorbeeld: alle Hexagon-aanbiedingen van HxGN SFx Cloud Services, vallen onder de voorwaarden van de HxGN SFx Cloud Services Agreement (en gerelateerde voorwaarden), beschikbaar op  https://www.hexagonmi.com/en-US/about-us/terms-of-sale/terms-of-sale (of opvolger-URL).  Het aanbod van HxGN SFx Cloud Services is gebaseerd op abonnementen.  Klanten die HxGN SFx Cloud Services bestellen of gebruiken, accepteren het op dat moment geldende HxGN SFx Cloud Services Agreement, en zullen desgevraagd de gerelateerde voorwaarden en formulieren onmiddellijk toepassen zoals Hexagon gewoonlijk vereist bij aanbiedingen van HxGN SFx Cloud Services. 

 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN 
  1. Dienstverlening  Hexagon bepaalt naar eigen inzicht welk personeel wordt toegewezen om de diensten uit te voeren en kan de diensten leveren via externe vertegenwoordigers en onderaannemers.
  2. Samenwerking De klant werkt volledig en in goed vertrouwen met Hexagon samen bij de dienstverlening door zonder beperking te leveren aan of te verkrijgen voor Hexagon, tijdig en kosteloos voor Hexagon: (a) toegang tot en gebruik van de gebouwen of andere faciliteiten van de klant zoals redelijkerwijs vereist zodat Hexagon de diensten kan verlenen indien dienstverlening op locatie is overeengekomen, (b) toegang tot en gebruik van apparatuur, software, tekeningen, modellen, onderdelen, gegevens, informatie of hulpmiddelen van de klant (materialen van de klant) die Hexagon redelijkerwijs vereist om de diensten te kunnen verlenen, (c) volledige, nauwkeurige en tijdige informatie, gegevens en feedback die redelijkerwijs vereist zijn om de diensten te kunnen leveren, (d) alle vereiste licenties en toestemming om te voldoen aan alle geldende wetgeving met betrekking tot de diensten, voor zover licenties en toestemming betrekking hebben op het bedrijf, de gebouwen, het personeel en/of de materialen van de klant, (e) volledige informatie met betrekking tot eventuele beperkingen voor technische gegevens, inclusief exportbeperkingen die van invloed kunnen zijn op de selectie van personeel door Hexagon om de diensten te verlenen en (f) alle te leveren producten en andere verplichtingen van de klant die vereist zijn voor het verlenen van de diensten.  De prestatieverplichtingen van Hexagon zijn afhankelijk van de naleving door de klant van diens verplichtingen.  Hexagon is niet verantwoordelijk voor storingen of vertragingen bij het verlenen van diensten als gevolg van vertragingen van de klant of het niet nakomen van de verplichtingen door de klant.  De klant erkent en stemt ermee in dat Hexagon bij het verlenen van de diensten het recht heeft om zijn conclusies te baseren op en te vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de informatie, gegevens, materiaal en aannames die door of namens de klant worden verstrekt, zonder onafhankelijk onderzoek of verificatie.  Naast alle andere beschikbare middelen heeft Hexagon recht op compensatie voor kosten en uitgaven (zoals reiskosten, annulerings- en omboekingskosten, niet-productieve arbeidsuren en andere personeelskosten en kosten van derden die voor Hexagon zijn gemaakt), die voortvloeien uit vertragingen of nieuwe planning veroorzaakt door de klant.   
  3. Trainingsmateriaal  Wanneer trainingsmateriaal door of namens Hexagon wordt geleverd, onder voorbehoud van de voortdurende naleving van de voorwaarden van het contract door de klant en betaling van alle toepasselijke vergoedingen en kosten, verleent Hexagon de klant een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om trainingsmateriaal uitsluitend te gebruiken voor interne training van personeel van de klant voor wie de training is aangekocht, en onder alle andere voorwaarden en beperkingen die door Hexagon zijn vastgesteld of die bij het trainingsmateriaal horen. Overig gebruik, zoals kopiëren, wijzigen, verspreiden, marketing en openbaar maken aan derden, is zonder toestemming van Hexagon niet toegestaan.

 1. BEPERKTE GARANTIE EN VRIJWARINGSCLAUSULE
  1. Voor goederen (uitgezonderd software): Tenzij schriftelijk anders door Hexagon overeengekomen, garandeert Hexagon de klant dat de gekochte goederen vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van levering.
  2. Software  Bovenstaande garanties zijn niet van toepassing op software. Tenzij specifiek vermeld in de voor de software geldende EULA, WORDT SOFTWARE GELEVERD 'AS IS', DUS ZONDER ENIGE GARANTIE. 
  3. Voor diensten: Hexagon garandeert de klant dat de diensten worden verleend op een professionele wijze die in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde praktijk in de branche. Deze garantie vervalt dertig (30) dagen na de van toepassing zijnde voltooiingsdatum van de diensten of de beëindiging van het schema voor de dienstverlening, wat zich het eerst voordoet.  De enige en exclusieve verplichting van Hexagon bij aanspraak op de garantie is om naar keuze van Hexagon (a) commercieel redelijke inspanningen te leveren om de diensten opnieuw te verlenen op een manier die in overeenstemming is met de garantie of (b) terugbetaling aan de klant van de vergoedingen die door de klant aan Hexagon zijn betaald voor de niet-conforme diensten. De rechtsmiddelen die in deze paragraaf worden uiteengezet, zijn de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de klant bij aanspraak op garantie onder deze paragraaf.  Niettegenstaande het voorgaande kunnen applicatiediensten, training, deelprogrammering en MEETDIENSTEN niet worden gegarandeerd, niet uitdrukkelijk en niet geïmpliceerd, en WORDEN GELEVERD 'AS-IS'.
  4. Beperkingen en uitsluitingen 
   1. Garanties zijn niet-overdraagbaar en onvervreemdbaar. Na het verstrijken van de garantieperiode kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.  Bij correct ingediende garantieclaims tijdens de garantieperiode vervangt of repareert Hexagon naar eigen keuze kosteloos alle goederen waarbij Hexagon na onderzoek fabricage- of materiaalfouten aantreft, op voorwaarde dat de goederen op verzoek van Hexagon worden geretourneerd naar de fabriek of het terrein van Hexagon, en op voorwaarde dat er voldoende documentatie is dat de goederen zijn geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de instructies in de gebruikershandleidingen.  Alle goederen die worden vervangen, worden eigendom van Hexagon.  Voorgaande garantie is niet van toepassing op en dekt geen (i) goederen die door de klant zijn geëxporteerd uit het uiteindelijke land van bestemming (zoals aangegeven in het contract of gerelateerde eindgebruikerscertificaten) of (ii) verbruiksartikelen, zoals reflectoren, gloeilampen, zekeringen, batterijen en filters; in geen van beide gevallen wordt garantie gegeven.
   2. De volgende situaties zijn van bovenstaande garanties uitgesloten: (a) schade doordat er niet continu sprake is van een geschikte installatieomgeving zoals voorgeschreven in de gebruikershandleidingen of aanbevelingen van de fabrikant, inclusief, maar niet beperkt tot het niet verstrekken of leveren van voldoende elektrisch vermogen, airconditioning, vochtigheidsregeling, of trillingsisolatie, (b) schade door ander gebruik dan waarvoor het product is ontworpen, (c) schade door een ongeval of ramp, met inbegrip van maar niet beperkt tot brand, overstroming, water, transport, aardbeving, wind en bliksem, nalatigheid of misbruik, of aanpassing die leidt tot afwijking van het ontwerp van de fabrikant en (d) schade door onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die niet door Hexagon zijn uitgevoerd.
   3. Preventief onderhoud of geplande bezoeken ter plaatse vallen niet onder bovenstaande garanties.
  5. Garanties van derden  Niettegenstaande andere bepalingen elders, zijn de garanties in artikel 16 niet van toepassing op goederen met een ander merk dan Hexagon Group (goederen van derden). Voor informatie over garantiedekking voor goederen van derden (inclusief maar niet beperkt tot randapparatuur van derden, zoals pc's, printers en computermonitors), raadpleegt u de geldende standaardgarantievoorwaarden voor eindgebruikers van de fabrikant. Hexagon levert goederen van Derden 'AS IS', dat wil zeggen zonder enige garantie. 
  6. HEXAGON GEEFT GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIE EN ALLE ANDERE GARANTIE IS SPECIFIEK UITGESLOTEN, MET INBEGRIP VAN GARANTIE MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, ONTWERP OF GESCHIKTHEID, KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING, evenals elke garantie die voortvloeit uit de wet, de werking van de wet, de handelswijze of prestatie, of gebruiken in de handel.DE RECHTSMIDDELEN DIE IN ARTIKEL 16 WORDEN BESCHREVEN, ZIJN DE ENIGE RECHTSMIDDELEN VAN DE KLANT BIJ INBREUK OP DE GARANTIE.  HEXAGON GARANDEERT GEEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOZE WERKING VAN DE GOEDEREN.

 1. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
  1. NOCH HEXAGON NOCH GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LEVERANCIERS ZIJN (DIRECT OF INDIRECT) AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, GEVOLG-, INCIDENTELE, STRAF- OF SPECIALE SCHADE OF BOETE, VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, WINST, INKOMSTEN, BESPARINGEN OF GEGEVENS OF VOOR STILSTAND OF BEDRIJFSONDERBREKING VOORTVLOEIEND UIT, NAAR AANLEIDING VAN OF IN VERBAND MET DE GOEDEREN, DIENSTEN, ANDERE MATERIALEN OF HET CONTRACT, of aansprakelijkheid nu is gebaseerd op een contract (inclusief schending van een bevestiging of garantie), onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of risicoaansprakelijkheid) of op een andere rechtstheorie, ook als Hexagon op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade en ook als een garantie of rechtsmiddel wordt geacht niet te hebben voldaan aan zijn essentiële doel.  DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Hexagon, GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LEVERANCIERS IN VERBAND MET GOEDEREN, DIENSTEN, ANDERE MATERIALEN EN HET CONTRACT, OFWEL BINNEN HET CONTRACT, OFWEL ALS ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, GAAT IN TOTAAL IN GEEN GEVAL HET BEDRAG TE BOVEN DAT VOLGENS CONTRACT IS ONTVANGEN VOOR HET PRODUCT, HET ONDERDEEL, DE DIENST OF ANDER MATERIAAL, DAT HET ONDERWERP IS VAN OF RECHTSTREEKS VERBAND HOUDT MET DE OORZAAK VAN DE MAATREGEL.  DE KLANT KAN GEEN ENKELE CLAIM, ONGEACHT DE VORM, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET CONTRACT INDIENEN MEER DAN ÉÉN (1) JAAR NA DE GEBEURTENIS DIE DE AANLEIDING VORMDE VOOR DE MAATREGEL. VOOR ZOVER HET GELDENDE RECHT HET TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 17.1 BEPERKT, MOET HET CONTRACT ZODANIG WORDEN GEÏNTERPRETEERD DAT AAN DAT RECHT WORDT VOLDAAN EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Hexagon, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS ZO VEEL MOGELIJK WORDT BEPERKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.
  2. Niets in deze voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid of sluit deze uit voor welke kwestie dan ook, als Hexagon hiermee de wet zou overtreden.

 1. Intellectueel eigendomHet contract draagt geen intellectuele eigendomsrechten over of wijst deze toe aan de klant. Hexagon, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers behouden het intellectuele eigendom dat ze hadden voordat het contract werd aangegaan. Nieuw intellectueel eigendom dat tijdens de uitvoering van het contract is ontwikkeld door of namens Hexagon of gelieerde ondernemingen, is exclusief eigendom van Hexagon (of eventuele gelieerde ondernemingen). De klant zal niet (a) goederen of diensten geheel of gedeeltelijk decoderen, decompileren of er reverse-engineering op verrichten, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de geldende wetgeving zonder de mogelijkheid van een contractuele afstandsverklaring, (b) werken reproduceren, kopiëren, distribueren, er afgeleide werken van maken of publiekelijk intellectueel eigendom van Hexagon of gelieerde ondernemingen (Intellectueel eigendom van Hexagon) opnemen op een materiële gegevensdrager (inclusief maar niet beperkt tot software of trainingsmateriaal) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hexagon, (c) technische maatregelen of apparaten die het intellectuele eigendom van Hexagon beveiligen, direct of indirect omzeilen of (d) op andere wijze intellectueel eigendom van Hexagon te openen of manipuleren, anders dan uitdrukkelijk door Hexagon schriftelijk toegestaan. 

 1. VRIJWARING  De klant stemt er hierbij mee in om Hexagon, aan Hexagon gelieerde ondernemingen, leveranciers, aannemers en vertegenwoordigers (gezamenlijk gevrijwaarde personen) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor en tegen alle claims, eisen, rechtszaken en te nemen maatregelen in verband met materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden, en alle verlies, kosten, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) met betrekking tot de goederen en/of diensten, voortvloeiend uit i) wijziging of aanpassing door de klant van de staat bij levering van goederen of diensten, ii) nalatigheid van de klant wat betreft het aanschaffen, installeren, leveren of implementeren van een veiligheidsonderdeel of -praktijk zoals in de branche gebruikelijk is (inclusief maar niet beperkt tot een mechanische, elektrische of softwarevergrendeling of ander veiligheidshulpmiddel), of iii) wangedrag, nalatigheid, schending van de wet of ander wangedrag van de klant.  De klant gaat verder akkoord met het verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van gevrijwaarde personen voor en tegen alle claims van derden met betrekking tot de eigen goederen of gegevens van de klant.

 1. BEËINDIGING  Hexagon kan het contract (of een betreffend deel daarvan) onmiddellijk om dringende redenen opschorten of opzeggen als de klant (i) het contract wezenlijk schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot niet of te laat voldoen van een betaling door de klant wanneer deze verschuldigd is, of niet of te laat door de klant voldoen aan een betalingsvoorwaarde, of (ii) insolvabel is, een overdracht verricht ten gunste van zijn/haar schuldeisers, een bewindvoerder of curator voor zichzelf of een van zijn activa heeft toegewezen, of als er een faillissements- of insolvabiliteitsprocedure tegen de klant is gestart. De klant zal alle redelijke kosten betalen die Hexagon heeft gemaakt bij een opschorting, inclusief maar niet beperkt tot kosten voor terugname, incassering van vergoedingen en kosten van opslag tijdens opschorting. Het schema voor de verplichtingen van Hexagon wordt verlengd met een periode die redelijkerwijs nodig is om de gevolgen van een opschorting te verhelpen. De volgende artikelen in deze voorwaarden blijven na beëindiging of annulering van het contract van kracht: artikel 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 en 17 tot en met 23, bijlage A, en alle andere bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om te blijven gelden. 

 1. GEBRUIK VAN INFORMATIE  De klant houdt alle niet-openbare commerciële informatie die door of namens Hexagon aan de klant is bekendgemaakt, geheim, en de klant maakt dergelijke informatie niet aan derden bekend en gebruikt dergelijke informatie niet voor een ander dan door partijen overeengekomen doel en met betrekking tot het contract.  De klant stemt ermee in dat Hexagon de informatie van de klant, inclusief maar niet beperkt tot contact- en technische informatie, mag bekendmaken aan gelieerde ondernemingen van Hexagon en leveranciers, kanaalpartners en onderaannemers, waar ter wereld ze ook zaken doen, ter bevordering van het contract en de zakelijke relatie van Hexagon met de klant.  Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hexagon wordt verwezen naar de online privacyverklaring van Hexagon Manufacturing Intelligence, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt en beschikbaar is op https://www.hexagonmi.com/en-US/about-us/privacy-policy (of opvolger-URL).  Als de klant feedback, aanbevelingen of suggesties geeft aan Hexagon of aan met Hexagon gelieerde ondernemingen over de goederen of diensten (feedback), dan kunnen Hexagon en gelieerde ondernemingen zonder verplichting jegens de klant deze feedback gebruiken, en de klant verleent Hexagon en gelieerde ondernemingen onherroepelijk een eeuwigdurend(e), onherroepelijk(e), mondiaal/mondiale, sublicentieerbaar (-bare), royaltyvrij(e) recht en licentie om die feedback te gebruiken.  

 1. NALEVING HANDELSREGELS  De prestaties van Hexagon binnen het contract zijn onderhevig aan de afgifte van een vereiste exportvergunning of andere noodzakelijke toestemming of vereisten van de overheid.  Hexagon heeft het recht om een contract zonder enige aansprakelijkheid te beëindigen als Hexagon vaststelt dat een verkoop, export of levering in strijd is met de geldende wetgeving, of dat de vereiste overheidstoestemming mogelijk niet daarvoor wordt verleend.  Beëindiging heeft geen invloed op het recht van Hexagon om de contractprijs te incasseren voor reeds geleverde onbetaalde goederen of diensten.  De klant dient te voldoen aan alle geldende wetten en voorschriften inzake douane, exportcontrole en sancties.  De klant mag goederen of diensten (of gerelateerde technische gegevens) niet overslaan, opnieuw exporteren, omleiden of sturen, anders dan in en naar het uiteindelijke land van bestemming dat door de klant in het contract is aangemerkt en gespecificeerd als land van bestemming. De klant verklaart en garandeert dat de klant (i) geen onderdaan is van of gevestigd is in Cuba, Iran, Syrië, Noord-Korea of de Krim-regio (ii) niet wordt vermeld op een EU-, VS- of andere toepasselijke lijst van door de overheid beperkte partijen en (iii) goederen of diensten (of gerelateerde technische gegevens) niet gebruikt in verband met een beperkt eindgebruik.  De klant vrijwaart Hexagon en aan Hexagon gelieerde ondernemingen voor en tegen elke claim, rechtszaak, procedure, boete, verlies, aansprakelijkheid, kosten en schade, voortvloeiend uit of in verband met niet-naleving van dit artikel door de klant.  

 1. ALGEMEEN
  1. Volledige overeenkomstHet contract vormt de volledige overeenkomst tussen Hexagon en de klant met betrekking tot het desbetreffende onderwerp en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of bevestigingen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Het contract mag alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke verklaring, ondertekend door de bevoegde vertegenwoordigers van partijen of zoals hierin anders is toegestaan. 
  2. Geen afstandsverklaringHexagon heeft het voordeel van alle rechten en rechtsmiddelen die binnen de wet of jurisprudentie beschikbaar zijn.  Het niet uitoefenen of behouden van rechten of rechtsmiddelen door Hexagon mag niet worden opgevat als afstandsverklaring daarvan of van enig ander recht of rechtsmiddel.
  3. Scheidbaarheid  Als een bepaling in deze voorwaarden in enige mate onwettig, anderszins ongeldig of niet afdwingbaar is, wordt een dergelijke bepaling uitgesloten voor zover deze ongeldig of niet afdwingbaar is; alle andere voorwaarden hiervan blijven volledig van kracht en, voor zover toegestaan en mogelijk, wordt de ongeldige of niet afdwingbare voorwaarde geacht te zijn vervangen door een voorwaarde die geldig en afdwingbaar is en die de bedoeling van een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare voorwaarde het dichtst benadert.
  4. Overmacht.Noch Hexagon noch zijn gelieerde ondernemingen of leveranciers zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor vertraging of niet-nakoming van verplichtingen krachtens het contract als gevolg van een oorzaak die redelijkerwijs buiten hun controle ligt, inclusief maar niet beperkt tot oorlog, terroristische daden, burgerlijke onrust, epidemie, arbeidsonrust, tekort aan grondstoffen, brand, overstroming, aardbeving, handelingen of tekortkomingen van vervoerders of leveranciers, wet- en regelgeving, embargo's of bevelen van de overheid of een andere oorzaak, onvoorziene gebeurtenis of omstandigheid waarover zij redelijkerwijs geen controle hebben.
  5. Toewijzing  Het contract komt ten goede aan en is bindend voor partijen en hun respectievelijke opvolgers en toegestane cessionarissen.  De klant mag het contract (of hieruit volgende rechten of verplichtingen) niet van rechtswege of anderszins toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hexagon. Elke poging tot toewijzing of overdracht in strijd met het voorgaande is nietig.  Binnen het contract mag Hexagon zijn rechten geheel of gedeeltelijk vrij toewijzen of anderszins overdragen, of zijn verplichtingen of prestaties geheel of gedeeltelijk delegeren of anderszins overdragen, zonder toestemming van de klant.
  6. Elektronische handtekeningen  Ondertekende exemplaren van het Contract die via fax, e-mail als pdf of in een andere betrouwbare elektronische vorm worden verzonden, hebben dezelfde waarde als fysieke levering van het papieren document met de originele handtekening.  Partijen komen overeen dat elektronische handtekeningen kunnen worden gebruikt en met het oog op geldigheid, afdwingbaarheid en toelaatbaarheid op dezelfde manier worden behandeld als schriftelijke handtekeningen. 
  7. Kennisgevingen  Kennisgevingen die krachtens het contract vereist zijn, moeten schriftelijk worden gedaan.  Kennisgevingen worden na ontvangst van kracht.   
  8. Bepalende taal In geval van vertaling van deze voorwaarden in een andere taal dan het Engels, geeft bij conflicten de versie in de Engelse taal de doorslag. 
  9. Geldig recht; rechtsgebied.  Deze voorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden (en het contract) vallen onder het heersende recht zoals uiteengezet in bijlage A hieronder, zonder verwijzing naar de principes van tegenstrijdige wetgeving en met uitzondering van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.  De klant stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van en het rechtsgebied voor geschillen uiteengezet in bijlage A hieronder, in geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.  Niettegenstaande het voorgaande of andere bepalingen heeft Hexagon het recht om vorderingen in te dienen bij een bevoegde rechtbank om betalingsrechten of intellectuele eigendomsrechten af te dwingen en/of vertrouwelijke informatie te beschermen. 

Bijlage A                                                                                                                                         

Als de klant gevestigd is in:

Rechtspersoon voor contract Hexagon Group (Hexagon) of (Verkoper):

Gekozen wet/jurisdictie:

Oostenrijk

Hexagon Metrology GmbH

Brown Boveri Strasse 8

Wenen-Neudorf

2351 Oostenrijk

Rechtbank van München, Duitsland

Tsjechië

Hexagon Metrology S.r.o.

Litvínovská 609/3

Praha 9 - Prosek

190 00 Tsjechië

Tsjechië

Verenigd Koninkrijk en Ierland

Hexagon Metrology Limited

Metrology House, Halesfield 13

Shropshire

Telford

TF7 4PL Engeland

Rechtbank van Londen, Groot Brittannië

Finland

Hexagon Metrology Oy

Atomitie 5 B 1. Krs

Helsinki

00370 Finland

Finland

Frankrijk

Hexagon Metrology SAS

Immeuble Le Viking - 32 Avenue de la Baltique

Courtaboeuf

91978 Frankrijk

Rechtbank van Parijs, Frankrijk

Duitsland

Hexagon Metrology GmbH

Siegmund-Hiepe-Str. 6 – 12

Wetzlar

35578 Duitsland

Geregistreerd als: HRB 1201

Rechtbank van München, Duitsland

Hongarije

Hexagon Metrology Kft.

Nádorliget utca 7. C. ép. fszt. 3 - 4.

Boedapest

1117 Hongarije

Hongarije

Italië, Bulgarije en Griekenland

Hexagon Metrology S.p.A.

Strada del Portone, 113

Grugliasco (Turijn)

10095 Italië

Rechtbank van Turijn, Italië

België, Nederland en Luxemburg

Hexagon Metrology B.V.

Van Elderenlaan 1

Waalre

5581 WJ Nederland

Nederland

Polen en Baltische staten

Hexagon Metrology Sp. Z o.o.

Ul. Ciepłownicza 23

Krakau

31-574 Polen

Polen

Servië

Hexagon Metrology SPA, vertegenwoordigd door Kragujevac

Sestre Janjić 6

binnen de universiteit van Kragujevac

Kragujevac

34000 Servië

Servië

Roemenië

Hexagon Manufacturing Intelligence Romania SRL

Gheorghe Ionescu Sisesti Ave 221-223

kelder, begane grond, 1e verdieping. Wijk 1

Boekarest

13822 Roemenië

Roemenië

Slowakije

Hexagon Metrology s.r.o., nevenvestiging

Tuhovská 10722/29

Bratislava - Vajnory

831 06 Slowakije

Slowakije

Slovenië en Kroatië

Hexagon Metrology SPA, podružnica v Sloveniji

Sentjanzpri Dravogradu 75

Sentjanz pri Dravogradu

2373 Slovenië

Slovenië

Spanje en Portugal

Hexagon Metrology S.A.

Parc Tecnològic del Vallès

C/ Dels Sabaters, 5

Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

8290 Spanje

Rechtbank van Barcelona, Spanje

Zweden, Denemarken en Noorwegen

Hexagon Metrology Nordic AB

Filaratan 3

Eskilstuna

632 29 Zweden

Rechtbank van Stockholm, Zweden

Zwitserland

Hexagon Metrology SA (Zwitserland)

Ch. Du Closalet 14

Crissier

1023 Zwitserland

Zwitserland

Turkije

Hexagon Metrology Makine Ticaret ve Sanayi Ltd. Sti.

Nilufer Ticaret Merkezi Otomasyon Plaza

Alaaddinbey Mah. 636 Sok. nr. 2 Nilufer

Bursa

16116 Turkije

Turkije

Exhibit B

Country-Specific Terms

For Customers in Germany and Austria only, Sections 16 (“LIMITED WARRANTIES AND DISCLAIMERS”) and 17 (“LIMITATION OF LIABILITY”) of the above Terms are deleted in their entirety and replaced with the following:

16.    Warranty

16. 1  Hexagon warrants that the Goods are free from defects that void or substantially reduce its value or fitness for use as provided in the Contract. There are no further warranties or guarantees. In particular, Hexagon does not promise any possibility of use or application in connection with other products, in particular software and hardware products. Such investments by Customer shall be made solely at Customer’s risk.

16.2  Defects must be reported to Hexagon immediately in writing, by fax or e-mail together with a brief description of the nature of the defect. Customer must inspect the Goods for evident defects upon delivery. Evident defects shall be reported immediately and objected to as defects, otherwise the warranty shall expire with regard to such defects.

16.3  Defects shall be remedied by Hexagon within a reasonable period of time after written notification, at Hexagon’s option, either by rectification of the defect or by subsequent delivery. If Hexagon’s inspection does not reveal any defects that have been objected to, or if the defects are due to faulty operation or malfunctions for which Hexagon is not responsible, the costs of the inspection or the additional costs thus incurred shall be borne by Customer.

16.4  Hexagon warrants that Customer’s use of the Goods in accordance with the Contract does not infringe any rights of third parties. In the event of defects in title, Hexagon warrants that it will provide Customer with a legally flawless way to use the Goods or an equivalent good. Customer shall inform Hexagon immediately in writing if third parties assert property rights to the Goods against Customer.

16.5  Withdrawal, fee reduction or the assertion of damages in lieu of performance shall only be possible if Customer has specifically objected to the defect within the scope of its possibilities and has unsuccessfully set Hexagon a reasonable deadline for subsequent performance. Subsequent performance shall only be deemed to have failed after two unsuccessful attempts. The provision of § 323 para. 2 BGB shall remain unaffected. The declaration of withdrawal or reduction as well as the assertion of damages in lieu of performance must be made in writing.

16.6  If the Goods are extended or modified by Customer or by third parties, the warranty shall expire unless Customer can prove that the respective modification or extension is not the cause or contributory cause of the defect. No warranty is given for faults, malfunctions or damage caused by improper operation, use of unsuitable equipment/supplies or unusual operating conditions.

16.7  The warranty period (liability for defects) shall be one year. The limitation to one year shall not apply if the law prescribes longer periods pursuant to § 438 para. 1 no. 2, § 479 para. 1 and § 634 a para. 1 no. 2 BGB as well as in cases of injury to life, body or health, in the case of an intentional or grossly negligent breach of duty by Hexagon and in the case of fraudulent concealment of a defect. The period shall commence at the time of passing of risk. The statutory provisions on suspension of expiry, suspension and recommencement of the periods shall remain unaffected.

17.       Liability

17.1  Hexagon and its vicarious agents shall only be liable for (a) intent and gross negligence, furthermore in the case of at least negligent injury to life, body or health of a person as well as in the case of liability according to the German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz) without limitation and in accordance with the relevant statutory provisions;

17.2  for simple and slight negligence only for the breach of an obligation the performance of which is essential for the proper execution of the contract and on the performance of which Customer regularly relies and is entitled to rely (“Material Contractual Obligation”), but only to the extent of the typical and foreseeable damage, but not exceeding the amount of the fees paid. This liability shall not include indirect damages, consequential damages, damages due to futile expenses for other products or loss of profit.

  Apart from the foregoing, any liability of Hexagon shall be excluded.

17.3  Hexagon shall be entitled to invoke the objection of contributory negligence. In the event of loss of data, Hexagon shall only be liable for the damage that would have occurred even if data had been properly backed up.

17.4  To the extent that Customer is entitled to claims for damages due to defects, these claims shall become subject to limitation upon expiry of the warranty period applicable to claims for material defects in accordance with Section 16.7 of this Exhibit B.  In the case of claims for damages under the Product Liability Act, the statutory limitation provisions shall apply.