text.skipToContent text.skipToNavigation
V rámci nových bezpečnostních vylepšení vás žádáme o obnovení hesla

Standardní obchodní podmínky

INTERNETOVÉHO OBCHODU v oblasti EMEA

Shop.hexagonmi.com/emeA

Tyto standardní obchodní podmínky internetového obchodu společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence pro oblast EMEA (dále jen „podmínky“) se vztahují výhradně na prodej zboží a/nebo služeb společnosti Hexagon zákazníkovi prostřednictvím internetového obchodu a budou nedílnou součástí jakékoli nabídky nebo smlouvy.  „Smlouva“ v rámci tohoto dokumentu znamená jakákoli smlouva o prodeji zboží a/nebo služeb uzavřená mezi společností Hexagon a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu, která vyplývá z toho, že zákazník prostřednictvím internetového obchodu zadá objednávku a společnost Hexagon takovou objednávku přijme.  Tyto podmínky budou výhradním základem dodávek, plnění a služeb společnosti Hexagon, i když společnost Hexagon výslovně neodmítá žádné podmínky nákupu, které s nimi nebudou v rozporu.  Objednání zboží nebo služeb zákazníkem od společnosti Hexagon v internetovém obchodě znamená přijetí těchto podmínek.  Společnost Hexagon tímto výslovně rozporuje a odmítá jakékoli další nebo odlišné podmínky obsažené v jakékoli objednávce zákazníka (nebo jiném dokumentu vydaném zákazníkem). 

Tento internetový obchod a zboží a služby nabízené prostřednictvím internetového obchodu jsou určeny pouze pro podnikatelské použití a nikoli pro použití spotřebiteli.  Jednotlivec, který používá účet internetového obchodu a objednává jménem zákazníka, prohlašuje, že je zaměstnancem zákazníka, oprávněným jednat jeho jménem a zavazovat zákazníka touto smlouvou.   

Každá prodejní transakce bude považována za samostatnou a nezávislou smlouvu.

 1. DALŠÍ DEFINICE
  1. Pobočka znamená ve vztahu ke společnosti Hexagon jakýkoli jiný subjekt ve skupině Hexagon. 
  2. Zákazník“ znamená fyzickou osobu - podnikatele nebo právnickou osobu objednávající zboží nebo služby prostřednictvím internetového obchodu. 
  3. Zboží “ znamená příslušenství, náhradní díly, software nebo jiné zboží společnosti Hexagon nabízené v internetovém obchodě. 
  4. Hexagon“ nebo „prodejce“ znamená konkrétní právnickou osobu skupiny Hexagon, která uzavírá smlouvu se zákazníkem, jak je uvedeno v příloze A připojené k tomuto dokumentu, nebo jak je jinak uvedeno v cenové nabídce, potvrzení o přijetí objednávky nebo na faktuře společnosti Hexagon. 
  5. Internetový obchod“ znamená internetový obchod společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence pro oblast EMEA na stránkách SHOP.HEXAGONMI.COM/EMEA (nebo na adrese, která ji v budoucnu nahradí).  
  6. „Strana“ znamená společnost Hexagon nebo zákazníka a „strany“ znamenají společnost Hexagon a zákazníka. 
  7. Služby“ znamenají služby nabízené prostřednictvím internetového obchodu. 
  8. Software“ znamená software dodávaný jako součást zboží nebo nabízený samostatně na základě smlouvy.  Software zahrnuje aplikační software, systémový software (včetně firmwaru) a veškerý další software dodávaný společností Hexagon na základě smlouvy, jakož i veškeré související uživatelské příručky dostupné se softwarem. 
  9. Uživatelské příručky“ znamenají instalační nebo provozní příručky, uživatelské příručky nebo jinou dokumentaci pro koncového uživatele, pokud existují, které výrobce, vývojář nebo poskytovatel licence obecně dodává se zbožím.     

 1. OBJEDNÁVKY, ÚVĚRY, CHYBY
  1. Přijetí objednávky.  Společnost Hexagon si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout jakoukoli objednávku předloženou zákazníkem.   Zákazník obdrží potvrzení objednávky s podrobnostmi o objednávce e-mailem.  E-mailové potvrzení o odeslání zboží nebo služeb znamená přijetí objednávky zákazníka.  
  2. Nákup a použití pouze v dané zemi.  Pokud společnost Hexagon neodsouhlasí něco jiného, může zákazník nakupovat zboží a služby prostřednictvím internetového obchodu pouze pro použití v zemi, ve které je zákazník v internetovém obchodě registrován.        
  3. Úvěr.  Společnost Hexagon si vyhrazuje právo požadovat platbu předem (např. kreditní kartou).  Schválení, úprava úvěrů nebo přerušení splácení úvěru závisí na výhradním uvážení společnosti Hexagon. U zákazníků platících kreditní kartou bude platba přijata do 24 hodin od obdržení e-mailu s potvrzením objednávky.
  4. Administrativní chyby.  Společnost Hexagon si vyhrazuje právo opravit administrativní chyby v jakékoli nabídce, potvrzení objednávky nebo jiné smluvní dokumentaci. 

 1. CENA, DANĚ, DALŠÍ POPLATKY
  1. Ceny jsou uvedeny v internetovém obchodě a mohou se kdykoli měnit. Ceny jsou uvedeny bez všech příslušných daní z přidané hodnoty, daní z prodeje, použití, daní pro zboží a služby a dalších daní (a všech příslušných tarifů, cel a podobných poplatků) a zákazník bude odpovídat za platbu všech těchto daní (kromě daní založených na čistém příjmu společnosti Hexagon), tarifů, cel a poplatků (a veškerých souvisejících pokut a úroků), splatných v souvislosti se smlouvou nebo poskytováním zboží nebo služeb.  Pokud zákazník požaduje osvobození od daně, musí předložit platné osvědčení o osvobození od daně. 
  2. Neodsouhlasí-li společnost Hexagon písemně jinak, ceny rovněž nezahrnují žádné příslušné náklady na dopravu a manipulaci, odeslání, dodání, pojištění přepravy, přepravu, stěhování, nakládku a vykládku, instalaci, likvidaci obalových materiálů, náhradu cestovních výdajů ani jiné vedlejší poplatky, za které nese odpovědnost a platí je zákazník.  

 1. PLATBA
  1. Platba je splatná bez odpočtu nebo započtení v souladu s platebními podmínkami stanovenými v internetovém obchodě, jak je potvrzeno v e-mailu s potvrzením objednávky nebo na faktuře. 
  2. Společnost Hexagon si vyhrazuje právo účtovat úroky z prodlení ve výši 8 % p.a. nad příslušnou základní úrokovou sazbou Evropské centrální banky (nebo nad maximální částku povolenou příslušným právním předpisem, pokud je nižší), a to od smluvního data platby až do plného uhrazení platby.  Zákazník navíc společnosti Hexagon zaplatí paušální částku ve výši čtyřiceti (40) eur jako náhradu nákladů souvisejících s vymáháním.

 1. Odeslání a doručení. 
  1. Zboží bude dodáno EX WORKS (Incoterms 2010).  Společnost Hexagons si vyhrazuje právo zvolit dopravní a přepravní trasu.  Přepravce a číslo pro sledování zásilky zboží jsou obvykle uvedeny v e-mailu s potvrzením o odeslání zásilky.  Společnost Hexagon bude zákazníkovi fakturovat příslušné přepravní poplatky.
  2. Veškeré termíny odeslání a dodání jsou pouze odhadované. Společnost Hexagon neodpovídá za žádné ztráty ani výdaje vzniklé zákazníkovi, pokud společnost Hexagon nesplní harmonogram dodávek.  Zákazník přijme dílčí dodávky a zaplatí za ně smluvní ceny v souladu se smluvními podmínkami.  Dílčí dodávky mohou být fakturovány samostatně. 
  3. Společnost Hexagon si vyhrazuje právo plnit objednávky zákazníků prostřednictvím poboček společnosti Hexagon, dodavatelů a externích dodavatelů, například prostřednictvím německé společnosti Hexagon, m&h Inprocess Messtechnik GmbH.

 1. RIZIKO ZTRÁTY.   Riziko poškození nebo ztráty zboží (a odpovědnosti za pojištění) přechází na zákazníka v okamžiku dodání do místa dodání nebo v okamžiku odběru z místa dodání (podle situace), kromě případů, kdy zákazník dodávku neoprávněně nepřevezme, v takovém případě přechází riziko ztráty na zákazníka v okamžiku nabídnutí dodávky.

 1. Kontrola a přijetí.Zákazník zboží po obdržení okamžitě zkontroluje.  Zboží se považuje za přijaté zákazníkem: (i) deset (10) dní po nabídnutí dodávky zákazníkovi, pokud během této desetidenní lhůty neobdrží společnost Hexagon od zákazníka písemné oznámení o odmítnutí zboží z důvodu jeho nesouladu; nebo (ii) při prvním komerčním použití, podle toho, co nastane dříve.  Pokud je společnost Hexagon včas informována, že zákazník výslovně odmítá nevyhovující zboží, a společnost Hexagon zjistí, že se na nevyhovující vlastnosti vztahuje záruka, společnost Hexagon podle své volby buď: (i) nevyhovující zboží opraví, aby se stalo vyhovujícím; (ii) nevyhovující zboží vymění za vyhovující zboží; nebo (iii) částky zaplacené za zboží připíše ve prospěch zákazníka nebo mu je vrátí a převezme vrácené zboží.  OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PODLE TOHOTO ODDÍLU JSOU VÝHRADNÍMI OPRAVNÝMI PROSTŘEDKY ZÁKAZNÍKA A JDE O JEDINOU ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI HEXAGON V PŘÍPADĚ DODÁNÍ NEVYHOVUJÍCÍHO ZBOŽÍ.

 1. VRÁCENÍ ZBOŽÍ. 
  1. Nevyhovující zboží vrácené v souladu s oddílem 7 bude vráceno v souladu s pokyny společnosti Hexagon.    
  2. Všechny prodeje jsou konečné a nezrušitelné, a zaplacené poplatky jsou nevratné.  Ve výjimečných případech, kdy společnost Hexagon na základě vlastního uvážení přijme vrácení bezvadného zboží, si společnost Hexagon vyhrazuje právo účtovat za takto přijatou vratku manipulační přirážku až do výše 30 % hodnoty zboží nebo 30,00 EUR, podle toho, která částka je vyšší.  Veškeré takto přijaté vrácené zboží musí být v původním obalu (nebo rovnocenném). Společnost Hexagon zboží zkontroluje z hlediska vad a opotřebení. 

 1. VÝHRADA VLASTNICTVÍ.
  1. Výhrada vlastnictví.  Bez ohledu na dodání a přechod nebezpečí škody na zboží nebo jakékoli jiné ustanovení smlouvy, v rozsahu povoleném právními předpisy, nepřechází na zákazníka vlastnické právo ke zboží zakoupené zákazníkem, dokud Hexagon neobdrží plnou kupní cenu a všechny vedlejší poplatky, sazby, náklady a výdaje v hotovosti či bezhotovostním vypořádáním platby.  Do doby, než vlastnické právo k takovému zboží přejde podle tohoto odstavce: (a) bude zákazník uchovávat zboží jako zmocněnec společnosti Hexagon odděleně od zboží zákazníka a třetích stran a řádně ho uskladní, ochrání a pojistí, je však oprávněn dále zboží prodávat nebo používat v rámci běžné obchodní činnosti; (b) je-li zboží poškozeno nebo zničeno v důsledku pojištěného rizika ještě před tím, než bude zákazníkem zaplaceno, obdrží zákazník příjmy z jakéhokoli takového pojištění jako správce společnosti Hexagon; (c) pokud nebude platba provedena včas nebo v plné výši, je společnost Hexagon oprávněna, aniž by tím byla dotčena jiná práva a opravné prostředky, kdykoli od zákazníka požadovat dodání zboží společnosti Hexagon, a pokud tak zákazník neučiní, neprodleně vstoupit do jakýchkoli prostor zákazníka nebo třetí strany, kde je zboží uloženo, a zboží označit, identifikovat a převzít, a zákazník uděluje společnosti Hexagon a jejím zástupcům neodvolatelné oprávnění ke vstupu do jakéhokoli prostoru zákazníka za tímto účelem; a (d) zákazník nebude mít nárok zboží, které zůstává majetkem společnosti Hexagon, zastavit ani ho jinak použít jako formu zajištění v případě zadluženosti, pokud tak však zákazník učiní, všechny finanční prostředky, které zákazník dluží společnosti Hexagon, musí okamžitě (aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva nebo opravné prostředky společnosti Hexagon) uhradit. Je-li nutné zapsat výhradu vlastnictví do veřejného rejstříku nebo pokud platnost výhrady vlastnictví vyžaduje jinou spolupráci zákazníka, udělí zákazník souhlas s registrací výhrady vlastnictví a bezpodmínečně zmocní společnost Hexagon nebo její zákonné zástupce k provedení registrace a zákazník souhlasí, že podnikne nezbytné kroky. 
  2. Vlastnické právo k softwaru.  Bez ohledu na to, zda je to jinde stanoveno jinak, vlastnické právo k softwaru bude vždy náležet společnosti Hexagon, jejím pobočkám nebo externím dodavatelům (podle situace). 

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Odpovědností zákazníka je připravit, nainstalovat a používat zboží bezpečným a zákonným způsobem a personálu poskytnout všechna odpovídající zařízení, nástroje a prostředky k ochraně před zraněními, která mohou vyplynout z konkrétního použití, provozu, nastavení nebo servisu zboží zákazníkem. Doporučuje se, aby si zákazník prostudoval příslušné uživatelské příručky, bezpečnostní normy, právní předpisy a nařízení. Zákazník je povinen zboží nainstalovat a používat je vždy v souladu s příslušnými uživatelskými příručkami, bezpečnostními normami, právními předpisy a nařízeními a všeobecnými standardy péče.

 1. PRÁVA K POZASTAVENÍ PLNĚNÍ.  Pokud zákazník nezaplatí jakoukoli splatnou fakturu nebo jinak poruší smlouvu, může společnost Hexagon pozastavit své plnění, dokud zákazník nezajistí nápravu, aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva nebo opravné prostředky, které má společnost Hexagon k dispozici.

 1. LICENCE NA SOFTWARE.   Jakékoliv odkazy na „prodej“, „prodávání“ nebo „nákup“ softwaru znamenají prodej nebo nákup licence k používání takového softwaru; na software se poskytuje licence a software se neprodává.  Společnost Hexagon, její pobočky nebo externí dodavatelé (podle situace) si ponechají veškerá celosvětová práva k duševnímu vlastnictví k softwaru, souvisejícím uživatelským příručkám a dalším materiálům poskytovaným nebo dodávaným společností Hexagon nebo jejím jménem, a k jejich veškerým úpravám, vylepšením nebo odvozeným dílům.  Na software a uživatelské příručky se vztahují podmínky příslušné licenční smlouvy s koncovým uživatelem softwaru („EULA“) doprovázející tento software nebo jinak poskytnuté společností Hexagon, jejími pobočkami nebo externími dodavateli.  V případě, že dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a smlouvou EULA, budou ve vztahu k předmětu smlouvy EULA rozhodující podmínky příslušné smlouvy EULA.  Aniž by bylo dotčeno jakékoli jiné právo nebo opravný prostředek, který má společnost Hexagon k dispozici na základě smlouvy EULA, může společnost Hexagon předčasně ukončit softwarové licence (a související údržbu), pokud zákazník nezaplatí v řádném termínu veškeré příslušné poplatky nebo odvody nebo jinak poruší smlouvu.  Není-li společností Hexagon nebo příslušnou smlouvou EULA povoleno jinak, může se software používat pouze v počítači nebo stroji, pro který byl zakoupen.  Kopie určitých licenčních smluv pro uživatele software EULA jsou k dispozici nahttps://www.hexagonmi.com/en-US/about-us/terms-of-sale/terms-of-sale (nebo na adrese, která ji v budoucnu nahradí).   

 1. Smlouvy o údržbě softwaru. Pokud zákazník na základě smlouvy získá údržbu softwarové aplikace a není-li dohodnuto jinak, bude mít zákazník během příslušného období údržby nárok na aktualizace údržby softwaru (pokud existují) a služby vzdálené technické podpory, které jsou obecně dostupné pro koncové uživatele softwaru podobného postavení, kteří mají na údržbu nárok.  Zákazník má nárok na údržbu softwaru pouze u těch funkcí softwarových aplikací, pro které zákazník získal údržbu a v současnosti má právo na údržbu.  Údržba softwaru neopravňuje zákazníka k získání žádné verze, možnosti, modulu nebo budoucího produktu, na které společnost Hexagon poskytuje samostatné licence nebo je nabízí za příplatek.  Technická podpora je omezena na přiměřenou vzdálenou pomoc v reakci na dotazy zákazníka v oblasti technické podpory týkající se: (i) instalace softwaru, (ii) chyb softwaru a (iii) obecných otázek souvisejících s používáním funkcí softwaru.  Technická podpora nezahrnuje školení, konzultace, služby v místě nebo poskytování technického posouzení konkrétní situace zákazníka.  Pokud údržba softwaru zanikne (nebo nebyla původně získána) a zákazník si přeje si údržbu softwaru získat, budou zákazníkovi v souladu s aktuálními zásadami společnosti Hexagon účtovány dodatečné poplatky za údržbu za období, během kterého údržba softwaru neprobíhala, a rovněž veškeré příslušné poplatky za její obnovení.  Veškeré aktualizace, aktualizace Service Pack nebo nové verze softwaru zpřístupněné zákazníkovi v rámci údržby softwaru podléhají podmínkám příslušné EULA, pokud je nedoprovází jejich vlastní EULA.  Pokud společnost Hexagon nabízí jakoukoli údržbu softwaru získanou zákazníkem na základě samostatných podmínek smlouvy o údržbě softwaru („SMA“), budou ve vztahu k předmětu SMA rozhodující tyto podmínky SMA.  

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY.  Některé nabídky poskytované zákazníkovi společností Hexagon mohou podléhat dalším nebo odlišným podmínkám společnosti Hexagon, jejích poboček nebo externích dodavatelů („zvláštní podmínky“).  Tyto zvláštní podmínky může společnost Hexagon zákazníkovi předložit nebo mohou být součástí nabídky, například ve formě vložené smlouvy EULA, online podmínek, podmínek v uživatelských příručkách, dokumentaci nebo souborech readme.  Zákazník musí dodržovat příslušné zvláštní podmínky (pokud existují).  V případě, že dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a zvláštními podmínkami, budou ve vztahu k předmětu zvláštních podmínek rozhodující zvláštní podmínky.           

Například jakékoli nabídky cloudových služeb HxGN SFx poskytované společností Hexagon se budou řídit podmínkami smlouvy o cloudových službách HxGN SFx (a souvisejícími podmínkami), které jsou k dispozici na adresehttps://www.hexagonmi.com/en-US/about-us/terms-of-sale/terms-of-sale (nebo na adrese, která ji v budoucnu nahradí).  Nabídky cloudových služeb HxGN SFx jsou založeny na předplatném.  Zákazníci, kteří si objednají cloudové služby HxGN SFx nebo k nim získají přístup, přijímají aktuálně platnou smlouvu o cloudových službách HxGN SFx a na požádání neprodleně splní související podmínky, které společnost Hexagon u nabídek cloudových služeb HxGN SFx běžně vyžaduje. 

 1. PODMÍNKY DALŠÍCH SLUŽEB. 
  1. Plnění služeb.  Společnost Hexagon podle svého výhradního uvážení určí pracovníky přidělené k provádění služeb a služby může poskytovat prostřednictvím externích zástupců a subdodavatelů.
  2. Spolupráce. Zákazník bude plně a v dobré víře se společností Hexagon spolupracovat při plnění služeb, a to bez omezení, včasným a bezplatným poskytováním nebo získáním následujícího: (a) takovéhopřístupu a používání prostor zákazníka nebo jiných zařízení, jaké společnost Hexagon rozumně požaduje k poskytování služeb, pokud je s poskytováním služeb na místě dohodnuto; (b) takového přístupu a používání vybavení, softwaru, výkresů, modelů, dílů, dat, informací nebo nástrojů zákazníka („materiály zákazníka“) , jaké společnost Hexagon rozumně požaduje k poskytování služeb; (c) úplných, přesných a aktuálních informací, dat a zpětné vazby, jak je rozumně požadováno k poskytování služeb; (d) všech požadovaných licencí a souhlasů s dodržováním všech platných právních předpisů ve vztahu ke službám v rozsahu, v jakém se tyto licence a souhlasy vztahují k obchodům, prostorám, zaměstnancům nebo materiálům zákazníka; (e) úplných informací týkajících se jakýchkoli omezení technických údajů, včetně omezení vývozu, která mohou mít vliv na výběr zaměstnanců společnosti Hexagon pro provádění služeb; a (f) veškerých konečných výrobků zákazníka a další závazků požadovaných k poskytování služeb.  Povinnosti společnosti Hexagon související s plněním jsou podmíněny dodržením povinností ze strany zákazníka.  Společnost Hexagon nenese odpovědnost za neuskutečněné nebo zpožděné poskytování služeb v důsledku zpoždění nebo neplnění povinností ze strany zákazníka.  Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že při poskytování služeb je společnost Hexagon oprávněna spoléhat se a své závěry zakládat na přesných a úplných informacích, údajích, materiálech a předpokladech, které jsou poskytovány zákazníkem nebo jeho jménem, a to bez jakéhokoli nezávislého šetření nebo ověřování.  Vedle jakýchkoli dalších dostupných opravných prostředků má společnost Hexagon nárok na náhradu nákladů a výdajů (jako jsou cestovní výdaje, náklady na zrušení, změnu rezervace a neproduktivní pracovní dobu, další náklady na zaměstnance, náklady třetích stran vzniklé společnosti Hexagon), vyplývajících ze zpoždění nebo přeplánování způsobených zákazníkem.   
  3. Školicí materiály.  Pokud jsou na základě sooustavného dodržování podmínek smlouvy a plateb všech příslušných poplatků a odvodů ze strany zákazníka společností Hexagon nebo jejím jménem dodány zákazníkovi školicí materiály, poskytuje společnost Hexagon zákazníkovi nevýhradní, nepřenosnou licenci bez možnosti poskytování podlicencí k používání těchto školicích materiálů pouze pro interní školení zaměstnanců zákazníka, pro které bylo školení zakoupeno, a to na základě jakýchkoli dalších podmínek a omezení stanovených společností Hexagon nebo v doprovodných školicích materiálech. Jakékoli další použití, jako například kopírování, úpravy, distribuce, marketing a zveřejňování materiálů třetím stranám, není bez souhlasu společnosti Hexagon povoleno.

 1. Omezená záruka a odmítnutí odpovědnosti.
  1. V případě zboží (kromě softwaru): Pokud společnost Hexagon písemně nestanoví jinak, zaručuje společnost Hexagon zákazníkovi, že zakoupené zboží bude po dobu dvanácti (12) měsíců od data dodání bez vad materiálu a provedení.
  2. Software.  Výše uvedené záruky se nevztahují na software.  Pokud není v příslušné softwarové smlouvě EULA výslovně uvedeno jinak, POSKYTUJE SE SOFTWARE „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, TEDY BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. 
  3. V případě služeb: Hexagon zákazníkovi zaručuje, že služby budou poskytovány profesionálním způsobem v souladu s obecně osvědčenými postupy v daném odvětví. Tato záruka vyprší třicet (30) dnů po datu příslušného dokončení služeb nebo ukončení harmonogramu služeb, podle toho, co nastane dříve.  Výhradní a výlučnou povinností společnosti Hexagon v případě porušení záruky bude podle volby společnosti Hexagon (a) vynaložit ekonomicky přiměřené úsilí k opětovnému provedení služeb způsobem, který je v souladu se zárukou, nebo (b) vrátit zákazníkovi poplatky, které zákazník zaplatil společnosti Hexagon za nevyhovující služby. Opravné prostředky uvedené v tomto odstavci jsou jedinými a výlučnými opravnýmmi prostředky zákazníka v případě porušení záruky podle tohoto odstavce.  Bez ohledu na výše uvedené se na aplikační služby, školení, programování dílů a MĚŘICÍ SLUŽBY nezvtahuje žádná výslovná ani implicitní záruka a POSKYTUJÍ SE, JAK STOJÍ A LEŽÍ.
  4. Omezení a vyloučení. 
   1. Záruky jsou nepřenosné a nepřevoditelné. Po uplynutí záruční doby nelze vznášet žádné nároky na uplatnění záruky.  Pokud jde o nároky na uplatnění záruky řádně uplatněné během záruční doby, společnost Hexagon podle svého uvážení bezplatně vymění nebo opraví jakékoli zboží, u kterého při kontrole společnost Hexagon zjistí, že má vady v provedení nebo materiálech, pokud je na žádost společnosti Hexagon vráceno do závodu nebo areálu společnosti Hexagon a dále za předpokladu, že existuje uspokojivá dokumentace, že zboží bylo instalováno, používáno a udržováno v souladu s pokyny v uživatelských příručkách.  Veškeré vyměněné zboží se stává majetkem společnosti Hexagon.  Výše uvedená záruka nezahrnuje ani se nevztahuje na: (i) zboží vyvezené zákazníkem mimo konečnou zemi určení (jak je uvedeno ve smlouvě nebo souvisejících osvědčeních koncových uživatelů); nebo ii) spotřební materiál, jako jsou reflektory, žárovky, pojistky, baterie a filtry; na oba případy se neposkytuje žádná záruka.
   2. Z výše uvedených záruk jsou vyloučeny následující podmínky: (a) škody způsobené nedodržením nepřetržitého zajišťování vhodného instalačního prostředí předepsaného v uživatelských příručkách nebo doporučeních výrobce, například nezajištěním nebo neposkytnutím přiměřené elektrické energie, klimatizace nebo regulace vlhkosti nebo izolace vibrací; (b) škody způsobené použitím, pro které produkt nebyl navržen; c) škody způsobené nehodou nebo katastrofou, které zahrnují mimo jiné požár, povodeň, zatečení vody, přepravu, zemětřesení, vítr a blesky, nedbalost nebo zneužití nebo změny, které zahrnují jakoukoli odchylku od návrhu výrobce; a (d) škody způsobené prováděním údržby nebo oprav, které neprovádí společnost Hexagon.
   3. Ve výše uvedených zárukách není zahrnuta preventivní údržba ani plánované návštěvy v místě.
  5. Záruky třetích stran.  Bez ohledu na to, zda je jinde stanoveno jinak, se záruky obsažené v tomto oddíle 16 nevztahují na zboží jiných značek než skupiny Hexagon („zboží třetích stran“). Informace o záručním krytí zboží třetích stran (mimo jiné jakýchkoli periferních zařízení vyráběných třetími stranami, jako například osobních počítačů, tiskáren, počítačových monitorů) naleznete ve standardních podmínkách záruky pro koncového uživatele od příslušných externích výrobců. Společnost Hexagon poskytuje zboží třetích stran „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, tedy bez jakékoli záruky. 
  6. SPOLEČNOST HEXAGON NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÍ ZÁRUKY A JAKÉKOLI OSTATNÍ ZÁRUKY JSOU SPECIÁLNĚ VYLOUČENY, VČETNĚ JAKÉKOLI ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NEPORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, DESIGNU NEBO VHODNOSTI, KVALITY SLUŽEB, stejně jako veškeré záruky vyplývající ze stanov, práávních předpisů, z průběhu jednání nebo plnění nebo z obchodních zvyklostí.OPRAVNÉ PROSTŘEDKY POPSANÉ V TÉTO ČÁSTI 16 JSOU VÝHRADNÍMI OPRAVNÝMI PROSTŘEDKY ZÁKAZNÍKA V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ZÁRUKY.  SPOLEČNOST HEXAGON NEZARUČUJE, ŽE PROVOZ JAKÉHOKOLI ZBOŽÍ BUDE NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZCHYBNÝ.

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. SPOLEČNOST HEXAGON, JEJÍ POBOČKY ANI DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNÍ (PŘÍMO ANI NEPŘÍMO) ZA ŽÁDNOU NEPŘÍMOU, NÁSLEDNOU, NÁHODNOU, VÝSTRAŽNOU, REPRESIVNÍ NEBO ZVLÁŠTNÍ NÁHRADU ŠKODY; ZA ZTRÁTU POUŽITÍ, ZISKŮ, PŘÍJMŮ, ÚSPOR NEBO DAT; ANI ZA PROSTOJE NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI; VYPLÝVAJÍCÍ, TÝKAJÍCÍ SE NEBO SOUVISEJÍCÍ SE ZBOŽÍM, SLUŽBAMI, OSTATNÍMI MATERIÁLY NEBO SMLOUVOU, ať už se taková odpovědnost zakládá na smlouvě (včetně porušení prohlášení nebo záruky), správního deliktu (včetně nedbalosti nebo objektivní odpovědnosti) nebo jiném právním institutu, i když společnost Hexagon možnosti takových škod zaznamenala, a to i v případě, že se má za to, že jakékoli záruky nebo opravné prostředky nesplnily svůj základní účel.  ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPŘEKROČÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI Hexagon, JEJÍCH POBOČEK NEBO DODAVATELŮ SOUVISEJÍCÍ SE ZBOŽÍM, SLUŽBAMI, DALŠÍMI MATERIÁLY A SMLOUVOU, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, V SOUHRNU ČÁSTKU SKUTEČNĚ OBDRŽENOU PODLE TÉTO SMLOUVY ZA PRODUKT, DÍL, SLUŽBU NEBO JINÝ MATERIÁL, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM NEBO PŘÍMO SOUVISÍ S PŘÍČINOU NÁROKU.  ŽÁDNÝ NÁROK, BEZ OHLEDU NA JEHO FORMU, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ SE SMLOUVOU, NEMŮŽE ZÁKAZNÍK VZNÉST VÍCE NEŽ ZA JEDEN (1) ROK PO UDÁLOSTI, JEŽ ZAPŘÍČINILA VZNIK NÁROKU. V ROZSAHU JAKÉHOKOLI PLATNÉHO PRÁVA OMEZUJÍCÍHO RÁMEC TOHOTO ODDÍLU 17.1 SE BUDE SMLOUVA VYKLÁDAT TAK, ABY TAKOVÉMU ZÁKONU VYHOVOVALA ZPŮSOBEM, KTERÝ OMEZUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI Hexagon A JEJÍCH POBOČEK A DODAVATELŮ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY.
  2. Nic v těchto podmínkách neomezuje ani nevylučuje odpovědnost za jakoukoli záležitost v rozsahu, v jakém by bylo pro společnost Hexagon nezákonné odpovědnost vyloučit nebo omezit.

 1. Duševní vlastnictví.Smlouva nepostupuje ani na zákazníka nepřevádí žádná práva k duševnímu vlastnictví. Společnost Hexagon, její pobočky a externí dodavatelé si ponechají veškeré duševní vlastnictví, které měli před uzavřením smlouvy. Veškerá nová práva k duševnímu vlastnictví pořízená nebo vytvořená společností Hexagon, jejím jménem nebo jejími pobočkami při plnění této smlouvy bude vlastnit výhradně společnost Hexagon (případně její pobočky, podle situace). Zákazník nebude: (a) dekódovat, zpětně analyzovat či dekompilovat zboží nebo služby, zcela ani zčásti, pokud to není výslovně povoleno příslušnými právními předpisy bez možnosti smluvního vzdání se práva; (b) reprodukovat, kopírovat, distribuovat, vytvářet odvozená díla nebo veřejně využívat jakékoli duševní vlastnictví společnosti Hexagon nebo jejích poboček (dále jen „duševní vlastnictví společnosti Hexagon“) doložené v hmotném záznamovém médiu (zejména včetně jakéhokoli softwaru nebo školicího materiálu), bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hexagon; c) přímo nebo nepřímo obcházet jakákoli technická opatření nebo zařízení zajišťující duševní vlastnictví společnosti Hexagon; nebo (d) jinak přistupovat k duševnímu vlastnictví společnosti Hexagon nebo s ním manipulovat, pokud to společnost Hexagon výslovně písemně nepovolí. 

 1. ODŠKODNĚNÍ.  Zákazník tímto souhlasí, že bude společnost Hexagon, pobočky společnosti Hexagon, dodavatele, smluvní partnery a zástupce (souhrnně „odškodňované osoby“) bránit, odškodní je a zbaví odpovědnostiza všechny nároky, požadavky, soudní spory a žalobní nároky související s poškozením majetku, úrazem nebo smrtí, a za veškeré ztráty, náklady, škody a výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), které souvisí se zbožím nebo službami vyplývajícími ze: i) zákazníkovy úpravy nebo změny původně dodaného zboží nebo služeb; ii) jeho nesprávného nákupu, instalace, poskytování nebo implementace jakéhokoli bezpečnostního postupu osvědčeného v daném odvětví (včetně mechanického, elektrického nebo softwarového propojení nebo jiného bezpečnostního zařízení) ze strany zákazníka; nebo iii) zneužití, nedbalosti, porušení zákona nebo jiné chyby zákazníka.  Zákazník dále souhlasí, že bude odškodňované osoby bránit, odškodní je a zbaví odpovědnosti za veškeré vznesené nároky třetích stran týkající se vlastního zboží nebo údajů zákazníka.

 1. UKONČENÍ.  Společnost Hexagon může smlouvu okamžitě pozastavit nebo ukončit (nebo jakoukoli její část) z důvodu, že zákazník (i) podstatně poruší smlouvu, například neprovede platbu, platbu neprovede v řádném termínu nebo nesplní jakékoli platební podmínky nebo (ii) je v platební neschopnosti, učiní postoupení ve prospěch svých věřitelů, má jmenovaného správce pro veškerý svůj majetek, nebo je proti němu podáván nebo byl podán návrh na zahájení řízení podle insolvenčního nebo konkurzního právního předpisu. Zákazník je povinen uhradit veškeré přiměřené výdaje vzniklé společnosti Hexagon v souvislosti s pozastavením smlouvy, mimo jiné náklady na opětovné převzetí, výběr poplatků a náklady na skladování během pozastavení. Harmonogram povinností společnosti Hexagon se prodlouží o dobu přiměřeně nezbytnou k překonání účinků jakéhokoli pozastavení. I po ukončení nebo zrušení smlouvy zůstanou v platnosti následující oddíly těchto podmínek: oddíly 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 až 23, přílohy A a jakákoli jiná ustanovení, která mají ve své podstatě zůstat nedotčena. 

 1. POUŽITÍ INFORMACÍ.  Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o jakýchkoli neveřejných obchodních informacích poskytnutých zákazníkovi společností Hexagon nebo jejím jménem a zákazník tyto informace nesdělí žádné třetí straně ani je nepoužije k jiným účelům, než na kterých se strany dohodly ve spojitosti se smlouvou.  Zákazník souhlasí, že společnost Hexagon může pro podporu plnění smlouvy a obchodních vztahů společnosti Hexagon a zákazníka sdělovat informace o zákazníkovi, mimo jiné jeho kontaktní údaje a technické informace, pobočkám společnosti Hexagon, dodavatelům, distribučním partnerům a subdodavatelům, ať již podnikají kdekoli.  Informace o zpracování osobních údajů společností Hexagon naleznete v online prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence, které může být případně aktualizováno a je dostupné na adrese https://www.hexagonmi.com/en-US/about-us/privacy-policy (nebo na adrese, která ji v budoucnu nahradí).  Pokud zákazník poskytne společnosti Hexagon nebo jejím pobočkám zpětnou vazbu, doporučení nebo návrhy týkající se zboží nebo služeb („zpětná vazba“), může společnost Hexagon a její pobočky tuto zpětnou vazbu použít bez jakýchkoli závazků vůči zákazníkovi a zákazník tímto společnosti Hexagon a jejím pobočkám neodvolatelně uděluje trvalé, neodvolatelné, celosvětové, sublicencovatelné, bezúplatné právo a licenci k použití této zpětné vazby.  

 1. SOULAD S OBCHODNÍMI ZÁSADAMI.  Plnění společnosti Hexagon na základě smlouvy podléhá vystavení jakékoli požadované vývozní licence nebo jiných nezbytných vládních povolení či požadavků.  Společnost Hexagon má právo ukončit bez jakýchkoli závazků jakoukoli smlouvu, pokud společnost Hexagon zjistí, že takový prodej, vývoz nebo dodání může porušovat platné zákony nebo že nemusí být uděleno nezbytné vládní povolení.  Ukončení nebude mít vliv na právo společnosti Hexagon vymáhat smluvní cenu za jakékoli dosud nezaplacené, ale již dodané zboží nebo služby.  Zákazník musí dodržovat všechny příslušné právní předpisy a nařízení o clech, o kontrole vývozu a sankcích.  Zákazník nesmí převádět, opětovně vyvážet, přesměrovat nebo odklánět zboží nebo služby (nebo jakékoli související technické údaje) jinam než do konečné země určení zákazníkem deklarované a specifikované ve smlouvě jako země konečného určení. Zákazník prohlašuje a zaručuje, že zákazník: (i) není státním příslušníkem ani se nenachází na Kubě, v Íránu, Sýrii, Severní Koreji nebo v Krymské oblasti; (ii) není uveden na žádném seznamu EU, USA nebo na jiných příslušných vládních seznamech osob s omezeními, (iii) nebude, pokud není povoleno jinak podle příslušných právních předpisů o kontrole vývozu, používat zboží nebo služby (nebo jakékoli související technické údaje) v souvislosti s jakýmkoli omezeným konečným použitím.  Zákazník je povinen odškodnit a zbavit společnost Hexagon a pobočky společnosti Hexagon odpovědnosti za jakékoli nároky, žaloby, řízení, pokuty, ztráty, odpovědnost, náklady a škody vyplývající z nedodržování této části Zákazníkem nebo v souvislosti s tím.  

 1. VŠEOBECNÉ
  1. Úplná dohoda.Smlouva představuje úplnou dohodu mezi společností Hexagon a zákazníkem, pokud jde o předmět této smlouvy, a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody nebo prohlášení, písemná nebo ústní, týkající se předmětu smlouvy. Smlouva se může měnit pouze písemně a tuto změnu musí podepsat oprávnění zástupci stran, není-li v této smlouvě dovoleno jinak. 
  2. Žádné vzdání se práva. Společnost Hexagon bude mít prospěch ze všech práv a nápravných prostředků stanovených právními předpisy nebo podle práva ekvity.  Pokud společnost Hexagon nevyužije ani si nevyhradí jakékoli právo nebo nápravný prostředek, nebude to vykládáno jako vzdání se tohoto práva nebo jakéhokoli jiného práva či nápravného prostředku.
  3. Oddělitelnost.   Pokud je jakákoli podmínka v rámci těchto podmínek v jakémkoli rozsahu nezákonná, jinak neplatná nebo nelze ji vymáhat, vyloučí taková podmínka v rozsahu takové neplatnosti nebo nevymahatelnosti; všechny ostatní podmínky této smlouvy zůstanou v plné platnosti a účinnosti; a v povoleném a možném rozsahu se neplatná nebo nevymahatelná podmínka nahradí podmínkou, která je platná a vymahatelná a která se nejvíce blíží vyjádření záměru takové neplatné nebo nevymahatelné podmínky.
  4. Vyšší moc. Společnost Hexagon, její pobočky ani dodavatelé nebudou odpovědní za zpoždění nebo neplnění jakýchkoli závazků vyplývajících z této smlouvy způsobené čímkoli mimo jejich přiměřenou kontrolu, například válkou, teroristickými činy, občanskými nepokoji, epidemiemi, pracovními nepokoji, nedostatkem surovin, požárem, povodní, zemětřesením, jednáním nebo nesplněním závazků ze strany přepravců nebo dodavatelů, legislativou, zákony, předpisy, embargy nebo příkazy; nebo jakýmikoli jinými příčinami, náhodami nebo okolnostmi, které nepodléhají jejich přiměřené kontrole.
  5. Postoupení.  Smlouva nabývá účinnosti ve prospěch smluvních stran, jejich příslušných nástupců a povolených postupníků a je pro ně závazná.  Zákazník nesmí smlouvu (nebo jakákoli práva nebo povinnosti z ní vyplývající) ze zákona ani jiným způsobem postoupit nebo převést bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hexagon. Jakýkoli pokus o postoupení nebo převod v rozporu s výše uvedeným bude neplatný.  Společnost Hexagon může podle smlouvy svobodně postoupit nebo jinak převést všechna nebo některá ze svých práv nebo delegovat nebo jinak převést všechny nebo některé ze svých povinností nebo plnění, a to bez souhlasu zákazníka.
  6. Elektronické podpisy.  Podepsané kopie smlouvy poslané faxem, elektronickou poštou ve formátu PDF nebo jinou spolehlivou elektronickou formou, budou mít stejný účinek jako fyzicky doručené papírové dokumenty opatřené originálním podpisem.  Smluvní strany se dohodly, že lze použít elektronické podpisy a ty se budou pro účely platnosti, vymahatelnosti i přípustnosti, považovat za rovnocenné písemným podpisům. 
  7. Oznámení.  Oznámení vyžadovaná podle smlouvy musí mít písemnou formu.  Oznámení nabývají účinnosti dnem jejich přijetí.  
  8. Rozhodný jazyk. V případě překladu těchto podmínek do jiného jazyka než angličtiny bude v případě rozporu rozhodující anglická verze. 
  9. Rozhodné právo; jurisdikce.  Tyto podmínky a veškeré spory vyplývající z těchto podmínek (a smlouvy) nebo v souvislosti s nimi se budou řídit rozhodným právem uvedeným níže v příloze A, a to bez ohledu na pravidla o kolizi právních norem a s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.  Zákazník souhlasí, že se v případě jakýchkoli sporů vyplývajících z této smlouvy nebo souvisejících s touto smlouvou podrobí výlučné jurisdikci pro řešení sporů stanovené níže v příloze A.  Bez ohledu na výše uvedené nebo na to, zda je jinde stanoveno jinak, má společnost Hexagon právo uplatnit nároky u jakéhokoli soudu s příslušnou jurisdikcí za účelem vymáhání jakýchkoli platebních práv, práv k duševnímu vlastnictví nebo ochrany jakýchkoli důvěrných informací. 

Příloha A                                                                                                                                           

Pokud se zákazník nachází v:

Smluvní právnická osoba skupiny Hexagon („Hexagon“) nebo („prodejce“) znamená:

Volba práva / jurisdikce je:

Rakousko

Hexagon Metrology GmbH

Brown Boveri Strasse 8

Wiener Neudorf

2351 Rakousko

Soudy v Mnichově, Německo

Česká republika

Hexagon Metrology s. r. o.

Boudníkova 2538/13

Praha 8

180 00 Česká republika

Česká republika

Velká Británie a Irsko

Hexagon Metrology Limited

Metrology House, Halesfield 13

Shropshire

Telford

TF7 4PL Anglie

Soudy v Londýně, Velká Británie

Finsko

Hexagon Metrology Oy

Atomitie 5 B 1. Krs

Helsinki

00370 Finsko

Finsko

Francie

Hexagon Metrology SAS

Immeuble Le Viking - 32 Avenue de la Baltique

Courtaboeuf

91978 Francie

Soudy v Paříži, Francie

Německo

Hexagon Metrology GmbH

Siegmund-Hiepe-Str. 6 – 12

Wetzlar

35578 Německo

Registrační číslo společnosti: HRB 1201

Soudy v Mnichově, Německo

Maďarsko

Hexagon Metrology Kft.

Nádorliget utca 7. C. ép. fszt. 3 - 4.

Budapešť

1117 Maďarsko

Maďarsko

Itálie, Bulharsko a Řecko

Hexagon Metrology S.p.A.

Strada del Portone, 113

Grugliasco (Turín)

10095 Itálie

Soudy v Turíně, Itálie

Belgie, Nizozemí a Lucembursko

Hexagon Metrology B.V.

Van Elderenlaan 1

Waalre

5581 WJ Nizozemsko

Nizozemí

Polsko a Pobaltí

Hexagon Metrology Sp. Z o. o.

Ul. Ciepłownicza 23

Krakov

31-574 Polsko

Polsko

Srbsko

Hexagon Metrology S.P.A. – zastupitelská kancelář Kragujevac

Sestre Janjić 6

Univerzita v Kragujevaci

Kragujevac

34 000 Srbská republika

Srbsko

Rumunsko

Hexagon Manufacturing Intelligence Romania S.R.L.

Gheorghe Ionescu Sisesti Ave Nr. 221-223

podzemní, přízemí, 1. patro. Sector 1

Bukurešť

13822 Rumunsko

Rumunsko

Slovensko

Hexagon Metrology s. r. o., pobočka

Tuhovská 10722/29

Bratislava - Vajnory

831 06 Slovensko

Slovensko

Slovinsko a Chorvatsko

Hexagon Metrology S.P.A., podružnica v Sloveniji

Sentjanzpri Dravogradu 75

Sentjanz pri Dravogradu

2373 Slovinsko

Slovinsko

Španělsko a Portugalsko

Hexagon Metrology S.A.

Parc Tecnològic del Vallès

C/ Dels Sabaters, 5

Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

8290 Španělsko

Soudy v Barceloně, Španělsko

Švédsko, Dánsko a Norsko

Hexagon Metrology Nordic AB

Filaratan 3

Eskilstuna

632 29 Švédsko

Soudy ve Stockholmu, Švédsko

Švýcarsko

Hexagon Metrology SA (Švýcarsko)

Ch. Du Closalet 14

Crissier

1023 Švýcarsko

Švýcarsko

Turecko

Hexagon Metrology Makine Ticaret ve Sanayi Ltd. Sti.

Nilufer Ticaret Merkezi Otomasyon Plaza

Alaaddinbey Mah. 636 Sok. No: 2 Nilufer

Bursa

16116 Turecko

Turecko

Exhibit B

Country-Specific Terms

For Customers in Germany and Austria only, Sections 16 (“LIMITED WARRANTIES AND DISCLAIMERS”) and 17 (“LIMITATION OF LIABILITY”) of the above Terms are deleted in their entirety and replaced with the following:

16.    Warranty

16. 1  Hexagon warrants that the Goods are free from defects that void or substantially reduce its value or fitness for use as provided in the Contract. There are no further warranties or guarantees. In particular, Hexagon does not promise any possibility of use or application in connection with other products, in particular software and hardware products. Such investments by Customer shall be made solely at Customer’s risk.

16.2  Defects must be reported to Hexagon immediately in writing, by fax or e-mail together with a brief description of the nature of the defect. Customer must inspect the Goods for evident defects upon delivery. Evident defects shall be reported immediately and objected to as defects, otherwise the warranty shall expire with regard to such defects.

16.3  Defects shall be remedied by Hexagon within a reasonable period of time after written notification, at Hexagon’s option, either by rectification of the defect or by subsequent delivery. If Hexagon’s inspection does not reveal any defects that have been objected to, or if the defects are due to faulty operation or malfunctions for which Hexagon is not responsible, the costs of the inspection or the additional costs thus incurred shall be borne by Customer.

16.4  Hexagon warrants that Customer’s use of the Goods in accordance with the Contract does not infringe any rights of third parties. In the event of defects in title, Hexagon warrants that it will provide Customer with a legally flawless way to use the Goods or an equivalent good. Customer shall inform Hexagon immediately in writing if third parties assert property rights to the Goods against Customer.

16.5  Withdrawal, fee reduction or the assertion of damages in lieu of performance shall only be possible if Customer has specifically objected to the defect within the scope of its possibilities and has unsuccessfully set Hexagon a reasonable deadline for subsequent performance. Subsequent performance shall only be deemed to have failed after two unsuccessful attempts. The provision of § 323 para. 2 BGB shall remain unaffected. The declaration of withdrawal or reduction as well as the assertion of damages in lieu of performance must be made in writing.

16.6  If the Goods are extended or modified by Customer or by third parties, the warranty shall expire unless Customer can prove that the respective modification or extension is not the cause or contributory cause of the defect. No warranty is given for faults, malfunctions or damage caused by improper operation, use of unsuitable equipment/supplies or unusual operating conditions.

16.7  The warranty period (liability for defects) shall be one year. The limitation to one year shall not apply if the law prescribes longer periods pursuant to § 438 para. 1 no. 2, § 479 para. 1 and § 634 a para. 1 no. 2 BGB as well as in cases of injury to life, body or health, in the case of an intentional or grossly negligent breach of duty by Hexagon and in the case of fraudulent concealment of a defect. The period shall commence at the time of passing of risk. The statutory provisions on suspension of expiry, suspension and recommencement of the periods shall remain unaffected.

17.       Liability

17.1  Hexagon and its vicarious agents shall only be liable for (a) intent and gross negligence, furthermore in the case of at least negligent injury to life, body or health of a person as well as in the case of liability according to the German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz) without limitation and in accordance with the relevant statutory provisions;

17.2  for simple and slight negligence only for the breach of an obligation the performance of which is essential for the proper execution of the contract and on the performance of which Customer regularly relies and is entitled to rely (“Material Contractual Obligation”), but only to the extent of the typical and foreseeable damage, but not exceeding the amount of the fees paid. This liability shall not include indirect damages, consequential damages, damages due to futile expenses for other products or loss of profit.

  Apart from the foregoing, any liability of Hexagon shall be excluded.

17.3  Hexagon shall be entitled to invoke the objection of contributory negligence. In the event of loss of data, Hexagon shall only be liable for the damage that would have occurred even if data had been properly backed up.

17.4  To the extent that Customer is entitled to claims for damages due to defects, these claims shall become subject to limitation upon expiry of the warranty period applicable to claims for material defects in accordance with Section 16.7 of this Exhibit B.  In the case of claims for damages under the Product Liability Act, the statutory limitation provisions shall apply.